טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה

להלן דוגמא של טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה שם העמותה: תאריך: טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות ותקנון, בחירת בעלי תפקידים, אישור דוחות ומינוי רו"ח להלן תמצית הפרוטוקול של אסיפה כללית שנתכנסה כדין ביום נוכחים: __. חברים מתוך שם יושב ראש האסיפה על סדר היום: (נא לסמן X במשבצת המתאימה) * שינוי שם העמותה * שינוי מטרות העמותה * שינוי תקנון העמותה * אישור דוח כספי לשנת * אישור דוח מילולי לשנת * בחירת/מינוי חברי ועד/ועדת ביקורת או גוף מבקר * מינוי רואה חשבון * סיום כהונת חברי ועד/ועדת ביקורת/גוף מבקר/רואה חשבון * מינוי מורשי חתימה • ניתן לדון בנושאים נוספים אך אין צורך להגיש לגביהם דיווח במסגרת טופס זה החלטות: (נא לסמן ולמלא בהתאם) * לשנות את שם העמותה ל-(בעדיפות ראשונה) או ל-(בעדיפות שניה) או ל-(בעדיפות שלישית) סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: מספר המצביעים נגד: * קיימות * לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש בעבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות) אם כן יש לציין סעיף בתקנון • מבוקש רישום שינוי השם על ידי רשם העמותות * לשנות את מטרות העמותה כמפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי מטרות. סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: מספר המצביעים נגד: * קיימות * לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש בעבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות) אם כן יש לציין סעיף בתקנון הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי מטרות לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 . * לתקן את התקנון לפי הנוסח המפורט בטופס דיווח על החלטה לשינוי תקנון. סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: מספר המצביעים נגד: * קיימות * לא קיימות הוראות בתקנון העמותה לעניין הרוב הדרוש בעבור קבלת החלטה זו (נא לסמן X באחת האפשרויות) אם כן יש לציין סעיף בתקנון הערה: יש למלא ולצרף דיווח על החלטה לשינוי תקנון לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 . * לאשר את הדוח הכספי לשנת סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: מספר המצביעים נגד: הערה: יש לצרף המלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה, לפי טפסים 8 ו-ט בהתאמה, לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009 . אם נתמנה רואה חשבון, יש לצרף גם את חוות דעתו על הדוח הכספי (לפי סעיף 38 (א)(3) לחוק העמותות, התש"ם-1980). יש לציין כי עמותה חייבת במינוי רואה חשבון אם מתקיימות בה הוראות סעיף 19(ג) או 37(ב) לחוק העמותות, התש"ם-1980 . * לאשר את הדוח המילולי לשנת הערה: לפי סעיף 37 א לחוק העמותות, התש"ם-1980, יש לצרף דוח מילולי כפי שאושר בידי האסיפה הכללית לאחר שהובא לפני ועדת הביקורת או הגוף המבקר של העמותה. * לאשר את בחירתם לוועד העמותה של החברים האלה: מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך האם מדובר בנציג של תאגיד? (ציין כן או לא, ואם כן, אנא פרט את שם התאגיד ומספרו התאגידי) * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד. * לאשר את בחירתם לוועדת ביקורת של החברים האלה: מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"-2009; לתאגיד - מספר התאגיד. * למנות כגוף מבקר של העמותה את: מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד. הגוף המבקר הוא רואה חשבון לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, או משרד רואי חשבון * כן * לא (מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון או משרד רואי חשבון טעון את אישור הרשם בהתאם לסעיף 19 (ב) לחוק) * למנות כרואה חשבון של העמותה את: מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תקופת הכהונה שקדמה למינוי באותו תפקיד הבחירה/המינוי בתוקף החל מתאריך * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התש"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד. לסיים את כהונת * חבר ועד * חבר ועדת ביקורת * גוף מבקר * רואה חשבון (נא לסמן X במשבצת המתאימה) שם פרטי ומשפחה (או שם משרד רו"ח) כתובת תפקיד סיבת סיום הכהונה * להחליט כי הרכב מורשי החתימה בשם העמותה יהיה: (אנא פרט את שמות כל מורשי החתימה, אף אם מונו קודם למינוי הנוכחי) אם לפי התקנון ועד העמותה הוא המוסמך למנות מורשי חתימה, אין למלא סעיף זה אלא לצרף טופס דיווח על החלטת ועד העמותה בדבר מינוי מורשי חתימה על ידי הוועד. מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תפקיד תאריך/המינוי לרבות אם מונו קודם למינוי הנוכחי דרך המינוי, אם מונו קודם למינוי הנוכחי (ועד העמותה או האסיפה הכללית) * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד. חתימת המפורטים להלן ביחד בצירוף חותמת העמותה, יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין. כאשר הרכב החתימות הנדרש שונה מהמפורט לעיל יש לפרט הרכב החתימות הנדרש: (לדוגמה: כאשר ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או כאשר נדרש הרכב שונה בעבור נושאים שונים, או בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות) אנו הח"מ מאשרים את נכונות הפרטים לעיל וכי החלטות האסיפה התקבלו כדין ובהתאם להוראות התקנון. שם חבר ועד: שם חבר ועד: פירוט המסמכים המצורפים: (נא לסמן ולמלא בהתאם) * פרוטוקול של האסיפה הכללית; * דיווח על החלטה לשינוי מטרות (לפי טופס 3 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009); * דיווח על החלטה לשינוי תקנון (כולל נוסח תקנון משולב במקרים שבהם נדרש, על פי טופס שינוי התקנון, בצירוף הנוסח המשולב) (לפי טופס 5 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009); * דוח מילולי לשנת * דוח כספי יחד עם חוות דעת רואה חשבון אם נתמנה ובצירוף רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לפי טופס 9 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; * המלצת ועדת ביקורת/גוף מבקר לשנת הערה: החלטה על שינוי שם מטרות ותקנון ועל מינוי בעלי תפקידים יש להמציא לרשם בתוך שבועיים מקבלתה באסיפה הכללית, החלטה לאישור דוח כספי ומילולי יש להמציא לרשם עד 30 ליוני בשנה שלאחר תום תקופת הדוח אלא אם כן אושר מועד מאוחר יותר לפי סעיף 36(ד) לחוק העמותות, התש"ם-1980 . טפסים משפטייםמסמכיםדיני חברותאסיפה כלליתעמותות