סעיף 33י לחוק הסכמים קיבוציים

סעיף 33י לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1957 קובע כך: "(א) מעביד לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודה של עובד, ולא יימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשל אחד מאלה: (1) חברותו או פעילותו בארגון עובדים ; (2) פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים ; (3) הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים או הפסקת חברותו בארגון עובדים ; (4) חברותו בועד עובדים או פעילותו בועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים ; לענין זה, יראו ועד עובדים כפועל במסגרת ארגון עובדים אם יושב ראש ארגון העובדים או מי מטעמו נתן הודעה ב המאשרת זאת; (5) פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים. (ב) בסעיף זה, "תנאי עבודה" - לרבות קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה." החשיבות הנודעת לסעיף זה ברורה, משלא ניתן לממש זכותם של העובדים להתארגן, אם המעסיק יפעל להרעת תנאי עבודתם בשל כך. אי עמידה על הוראות סעיף זה מרוקנת למעשה מתוכן את זכות ההתארגנות. חוזההסכם קיבוצי