טופס דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות עמותה

להלן דוגמא של טופס דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות עמותה שם העמותה: תאריך: טופס דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות סעיף 11 לחוק העמותות, התש"ם-1980 בהמשך להודעת העמותה מיום השינוי שאושר בידי בית המשפט הינו (יש לפרט את השינוי במטרות, כפי שאושר על ידי בית המשפט): יש לצרף את החלטת בית המשפט השינוי ייכנס לתוקפו עם רישומו בידי רשם העמותות. שם חבר ועד: שם חבר ועד: טפסים משפטייםמסמכיםעמותות