טופס דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה

להלן דוגמא של טופס דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה שם העמותה: תאריך: דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה על פי סעיף 38 לחוק העמותות, התש"ם-1980 כתובת ישיבת הוועד: __ בנוכחות: מורשי החתימה הם (יש לציין את כלל מורשי החתימה, אף אם מונו קודם למינוי הנוכחי): מספר זיהויי* שם פרטי ומשפחה כתובת תפקיד מועד כניסת המינוי לתוקף (לרבות מינוי קודם למינוי הנוכחי) דרך המינוי אם נעשה קודם למניוי הנוכחי (אסיפה כללית או ועד העמותה) * כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009: ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית - מספר תעודת זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תוך ציון המדינה שבה הוצא ויצורף לטופס זה העתק כאמור בתקנה 15 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009; לתאגיד - מספר התאגיד. חתימת המפורטים להלן יחד בצירוף חותמת העמותה יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין. כאשר הרכב החתימות הנדרש שונה מהאמור לעיל יש לפרט את הרכב החתימות הנדרש: (לדוגמה: כאשר ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או כאשר נדרש הרכב שונה בעבור נושאים שונים, או בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות) הרינו לאשר כי מנוי מורשי החתימה תואם את הוראות תקנון העמותה. שם חבר ועד: שם חבר ועד: הערות: המסמך יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד בתוך שבועיים מיום ההחלטה. 2. אם ההחלטה על מינוי מורשי חתימה התקבלה על ידי האסיפה הכללית, אין למלא טופס זה אלא את טופס 2 שבתוספת לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009, דיווח על החלטות האסיפה הכללית. טפסים משפטייםמסמכיםמורשה חתימהעמותות