טופס דיווח שנתי על החזקת חיות בר

להלן דוגמא של טופס דיווח שנתי על החזקת חיות בר דיווח שנתי על החזקת חיות בר אל: מנהל רשות שמורות הטבע 1. אני מודיע בזה כי אני מחזיק ברשותי חיות בר ממינים ובמספר כמפורט להלן: שם בעל החיים המין (ז)(ג) מספר 2. להלן פירוט השינויים שחלו במהלך השנה האחרונה: תמותה: התרבות: בסה"כ נוספו/פחתו: מצ"ב תווי סימון של בעלי החיים שמתו. תאריך חתימת המחזיק בעלי חייםטפסים משפטייםמסמכיםחיות בר