טופס דיון מחודש רישיון מוסד

להלן דוגמא של טופס דיון מחודש רישיון מוסד הודעה בדבר החלטה בבקשה לדיון מחודש למתן רשיון/לחידוש רשיון* למוסד פנימייתי משולב/ למוסד אמבולטורי משולב** תאריך אל: בענין המוסד שם המוסד ומענו בהתאם לתקנה 12 לתקנות הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים (בקשה לרשיון למוסד משולב), התשנ"ד-1994, אנו מודיעים כי - 1.* לאחר עיון בבקשה לדיון מחודש בבקשה לרשיון/לחידוש רשיון החלטנו לתת לך רשיון לניהול המוסד לתקופה של שנתיים החל ביום רצ"ב רשיון. 2.* לאחר עיון בבקשה לדיון מחודש בבקשה לרשיון/לחידוש רשיון** החלטנו לתת לך רשיון לניהול המוסד לתקופה של שנתיים החל ביום בכפוף לתנאים הבאים: א. ב. ג. ד. נא הודיעני עד יום 3.* לאחר עיון בבקשה לדיון מחודש בבקשה לרשיון/חידוש רשיון** החלטנו שלא לתת לך רשיון לניהול המוסד מהטעמים האלה: שר הבריאות * סמן בעיגול סביב האפשרות שנבחרה. ** מחק את המיותר. טפסים משפטייםדיוןמסמכים