טופס דרישה להגיש כתב תשובה

להלן דוגמא של טופס דרישה להגיש כתב תשובה לפני ועדת ערר ב ערר מס' שבין דרישה להגיש כתב תשובה והזמנה לדיון אל מס' פקסימילה הואיל ו מס' זהות הגיש ערר נגדך ביום , המצורף בזה, הינך נדרש להגיש כתב תשובה, לא יאוחר מחישה ימים מהיום שהומצאה לך דרישה זו, והינך מוזמן להתייצב לדיון בערר שיתקיים ביום , בשעה בכתובת: אם לא תגיש כתב תשובה כאמור או לא תתייצב לדיון ביום ובשעה כאמור, תהא הוועדה רשאית להחליט בערר בלא כתב תשובה או בהעדרך, לפי הענין. תאריך חתימת-מרכז הוועדה חותמת טפסים משפטייםכתב תשובהמסמכים