טופס דרישה להודות במסמכים

להלן דוגמא של טופס דרישה להודות במסמכים דרישה להודות במסמכים בבית (ה)משפט ב נגד אל התובע/הנתבע התובע/הנתבע עומד להביא את המסמכים המפורשים להלן והנתבע/התובע או מורשהו רשאי לעיין בהם ב____ביום____ בשעה ____ונדרש להודות, תוך 48 שעות לאחר המועד הנ"ל, שכל האמור להלן לגבי מסמכים אלה הוא נכון, חוץ מענין קבילותם לראיה במשפט זה. ואלה המסמכים: (פרט את המסמכים וציין ליד כל אחד מהם אם הוא מקור או העתק) יום חתימה___ טפסים משפטייםמסמכים