טופס דרישה להמציא מידע או מסמכים לכונס הרשמי

להלן דוגמא של טופס דרישה להמציא מידע או מסמכים לכונס הרשמי משרד המשפטים הכונס הרשמי מחוז תאריך מספרנו:פר'/ לכבוד דרישה להמציא מידע או מסמכים בענין החייב על פי המידע שבידי הכונס הרשמי יש ברשותך מידע או מסמכים הנוגעים לנכסיו של החייב, הכנסותיו, הוצאותיו או חובותיו. ___הנך נדרש בזה להמציא לכונס הרשמי תוך ____ ימים מיום קבלת מכתבי זה את המסמכים המפורטים להלן, וכן כל מידע ומסמך אחר הקשורים בעניינו של החייב והמצויים ברשותך. ___הנך נדרש בזה להתייצב במשרדי הכונס הרשמי ברח' וכן כל מידע ומסמך אחר הנוגעים לעניינו של החייב והמצויים ברשותך. לתשומת לבך: אם לא תמלא אחר דרישה זו יהיה הכונס הרשמי מוסמך לפנות לבית המשפט כדי שיוציא צו נגדך לפי הוראות סעיף 59 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980. הכונס הרשמי סמן x במשבצת המתאימה מחק את המיותר טפסים משפטייםמסמכיםכינוס נכסים