טופס דרישה לתשלום הוצאות

להלן דוגמא של טופס דרישה לתשלום הוצאות לכבוד: שם: כתובת: מספר זהות: דרישה לתשלום הוצאות לפי סעיפים 3 ו-5 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן - חוק המרכז) בתיק הנ"ל הטיל עליך בית משפט לשלם הוצאות משפט, אותם לא שילמת עד היום פירוט חובך נכון להיום, הנו כלהלן: סכום ההוצאות ריבית או הפרשי הצמדה או שניהם סך הכל הנך נדרש לשלם את החוב בתוך 14 ימים ממועד הוצאת דרישה זו. התשלום יבוצע לזכות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בלבד. מצורף שובר תשלום. לידיעתך: ההוצאות הוטלו עליך על-פי החלטות כבוד בית המשפט עול-פי החלטתו הן נושאות רבית או הפרשי הצמדה או שניהם. באם לא תפרע את החוב, יווספו רבית או הפרשי הצמדה או שניהם לסכומים המפורטים לעיל, עד לסילוק מלא החוב. לתשומת לבך: אם לא תפרע את החוב במועד ינקטו נגדך הליכי אכיפה וגביה על-פי חוק המרכז. אם שילמת את החוב, דאג להציג קבלה, והדרישה תבוטל תאריך חתימה טפסים משפטייםמסמכים