טופס דרישה לתשלום קנס

להלן דוגמא של טופס דרישה לתשלום קנס לכבוד: שם: כתובת: מספר זהות: דרישה לתשלום קנס לפי סעיפים 3 ו-5 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן - חוק המרכז) ביום סכום הקנס תוספת פיגורים סך הכל הנך נדרש לשלם את החוב בתוך 14 ימים ממועד הוצאת דרישה זו. התשלום יבוצע לזכות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בלבד. מצורף שובר תשלום. לידיעתך: תוספת הפיגורים הינה לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977, היות והקנס לא שולם במועד, אם לא תפרע את החוב, יווספו תוספות פיגורים לסכומים המפורטים לעיל, עד לסילוק מלא החוב. לתשומת לבך: אם לא תפרע את החוב במועד, יינקטו נגדך הליכי אכיפה וגביה על-פי חוק המרכז. אם שילמת את החוב, דאג להציג קבלה, והדרישה תבוטל תאריך הגובה טפסים משפטייםמסמכיםקנס