טופס דרישה נוספת לתשלום קנס

להלן דוגמא של טופס דרישה נוספת לתשלום קנס לכבוד: שם: כתובת: מספר זהות: דרישה נוספת לתשלום קנס לפי סעיף 5 לחוק המרכז לגביית קנסות. אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 בתאריך סכום הקנס תוספת פיגורים הוצאות גביה סך הכל הנך מוזהר בזה כי אם לא תמלא דרישה זו יעוקלו מיטלטליך, וינקטו כנגדך אמצעי גביה נוספים ותחוייב בכל הוצאות הליכי הגבייה. לא תשלח אזהרה נוספת. מצורף שובר תשלום מעודכן. לידיעתך: על-פי החוק האמור אנו מוסמכים לנקוט בהליכי גביה, ובכלל זה לעקל כספים המגיעים לך, לעקל ולמכור מיטלטלין ונכסים השייכים לך ולנקוט כל צעד אחר אשר החוק מאפשר. ההוצאות בגין פעולות הגביה, ובכלל זה העיקול, הוצאת המיטלטלין ההובלה, האחסנה והביטוח יחולו עליך. תאריך טפסים משפטייםמסמכיםקנס