טופס האפוטרופוס הכללי בישראל

להלן דוגמא של טופס האפוטרופוס הכללי בישראל האפוטרופוס הכללי בישראל תעודת ניהול מס'__ בענין: תיק בהתאם לסמכותי על פי סעיף 7 לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978, החלטתי לנהל את הנכס(ים) הרשום(ים) לעיל ללא צו של בית המשפט, וזאת מיום ____. תעודה זו ניתנת בהתאם לתקנה 12(א) לתקנות האפוטרופוס הכללי (סדרי דין וביצוע) תשל"ח-1978. ירושלים (התאריך) טפסים משפטייםמסמכיםהאפוטרופוס הכלליאפוטרופסות