טופס הודעה בדבר הגשת בקשה לבית המשפט לפירוק חברה

להלן דוגמא של טופס הודעה בדבר הגשת בקשה לבית המשפט לפירוק חברה הודעה בדבר הגשת בקשה לבית המשפט לפירוק חברה בבית המשפט המחוזי ב בענין פירוק החברה המבקש נמסרת בזה הודעה, כי ביום בקשה לפרק את החברה הנ"ל, וכי בקשה זו תישמע בבית המשפט כל נושה או משתתף של החברה שברצונו לתמוך במתן צו הפירוק או להתנגד לו, רשאי להופיע בשעת הדיון, בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש או לשלחה בדואר באופן שתגיע לידיו של המבקש לפי המען: שם הישוב ביום הרחוב מס הבית מיקוד לא יאוחר משעה ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מהבקשה לפירוק. תאריך טפסים משפטייםמסמכיםפירוק חברה