טופס הודעה בדבר נכסים בבעלות תאגיד מפלגתי

להלן דוגמא של טופס הודעה בדבר נכסים בבעלות תאגיד מפלגתי הודעה בדבר נכסים בבעלות תאגיד מפלגתי * שם המפלגה: מענה: אל: רשם המפלגות, ירושלים בהתאם לסעיף 21א(ב) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), ניתנת בזה הודעה על פרטי תאגיד מפלגתי שבשליטת המפלגה ועל נכסיו ביום תחילת החוק, כמפורט להלן: חלק א': פרטי התאגיד שם התאגיד: נרשם אצל רשם מען התאגיד: - - - העתקים מאומתים של מסמכי ההתאגדות מצורפים להודעה זו. 4. פרטיהם האישיים של מנהלי התאגיד השם המלא 5. חלוקת אמצעי השליטה בתאגיד ערב תחילת החוק: פרטיהם של המחזיקים באמצעי השליטה * "תאגיד מפלגתי" הוגדר בסעיף 21א(א) לחוק כתאגיד שערב תחילתו של החוק (י"ח בניסן התשנ"ג, 9 באפריל 1993) החזיקה בו מפלגה "בחמישים ואחד אחוזים לפחות מאמצעי השליטה בו". חלק ב: נכסי התאגיד אלה היו נכסי התאגיד ביום תחילת החוק: 6. מקרקעין* (1) (2) * יש לציין כל נכס מקרקעין או כל זכות בהם בנפרד, ולפרט את מהותו של הנכס, מיקומו, מקום רישומו ופרטי זיהויו ברישום, שוויו המוערך, זיקתו של התאגיד אליו, היקף זכויותיו בו, המועד שבו נרכשו הזכויות, ואם אין הן רשומות על שמו של התאגיד - שם בעליהן הרשומים ביום תחילת החוק וזיקתו של התאגיד אליהם. כן יש לצרף מסמכים מאומתים כדין לאימות הפרטים האמורים. 7. מיטלטלין* (1) (2) * יש לפרט את המיטלטלין או כל זכות בהם שהיו בבעלותו של התאגיד ביום תחילת החוק, לרבות כספים, וניירות ערך מכל סוג, ולציין - ביחס לכל פריט שבהם - את מהותו, אמצעי זיהויו (מספר רישוי וכדומה) ושוויו המוערך לאותו יום; כמו-כן יש לצרף אסמכתאות שבידי התאגיד לאימות הפרטים; במיטלטלין שבבעלותם של מספר בעלים יש לציין את חלקו של התאגיד בהם, ואת זהותם וחלקיהם של הבעלים האחרים. 8. זכויות* (1) (2) * יש לפרט את הזכויות - למעט זכויות במקרקעין או במיטלטלין - שהיו בבעלותו של התאגיד ביום תחילת החוק ואת שוויה המוערך של כל אחת מהן לאותו יום, ולצרף אסמכתאות לאימות. 9. הערות* (1) (2) * לרבות הערות בדבר התחייבויות ושיעבודים המוטלים על התאגיד ונכסיו. חלק ג': הצהרת המדווח 10. אני החתום(ה) מטה, ולראיה באתי על החתום, היום חתימה אימות חתימה אני החתום מטה, עורך דין תאריך טפסים משפטייםמסמכיםבעלות