טופס הודעה בדבר צו כניסה לחצרים

להלן דוגמא של טופס הודעה בדבר צו כניסה לחצרים הודעה בדבר צו כניסה לחצרים בבית המשפט דע כי בתיק מונה כונס נכסים זמני/תופס נכסים (מחק את המיותר), אשר הוסמך לבצע חיפוש/צילום/העתקה / תפיסה של נכסים, המצויים בחצרים אשר בהחזקתך או באחריותך; הוצא צו המורה לך לאפשר לכונס הנכסים הזמני / תופס הנכסים (מחק את המיותר) להיכנס לחצרים כדי לבצע את הפעולות האמורות. קרא בעיון את ההוראות האלה: הכניסה לחצרים והפעולות שיבוצעו בהם ייערכו בנוכחותך ובנוכחות שני עדים, אלא אם כן צוין במפורש בצו של בית המשפט שהפעולות יבוצעו בלא נוכחות עדים או אם תאשר בכתב שאינך מעוניין בנוכחות עדים; פעולות במחשב או במידע המצוי במחשב יבוצעו רק על פי היתר מפורש, אשר צוין בצו של בית המשפט, ועל ידי בעל תפקיד מיומן לביצוע פעולות במחשב או על ידך בלבד; אתה רשאי להעיר את הערותיך לגבי הכניסה לחצרים והפעולות שבוצעו בהם, והן יופיעו בדין וחשבון שיוגש לבית המשפט; חלה על תופס הנכסים / כונס הנכסים הזמני (מחק את המיותר) ועובדיו חובת סודיות לגבי הנכסים, המסמכים והמידע המגיעים אליהם במסגרת תפקידם, והם אינם רשאים לעשות בהם שימוש או לגלותם לאדם אחר, עד לדיון בבית המשפט שבו יוחלט מה ייעשה בהם. שים לב: אם תסרב לאפשר כניסה לחצרים תפר צו של בית משפט, וניתן יהיה לזמן אותך לבית המשפט ולהטיל עליך קנס או מאסר לשם ביצוע הצו, על פי פקודת בזיון בית המשפט; אם תסרב לאפשר כניסה לחצרים הדבר עלול לשמש ראיה במסגרת ההליך המשפטי; אתה זכאי להתייעצות טלפונית עם עורך דין במגבלות האפשר; אתה זכאי להגיש לבית המשפט הודעת הצטרפות להליך בתוך עשרים ימים. יום חתימת פקיד בית המשפט____ טפסים משפטייםמסמכיםחצרצווים