טופס הודעה לאסיר זר

להלן דוגמא של טופס הודעה לאסיר זר הודעה לאסיר זר בדבר זכותו לשאת את עונשו בארץ אזרחותו אני מודיע לך בזה שלפי הוראות חוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ"ז-1996, שהעתק ממנו מצ"ב, הנך רשאי לפנות לרשות המוסמכת לפי הכתובת הנקובה בטופס הפניה כדי לבקש את העברתך למדינת אזרחותך לשם המשך ריצוי עונש המאסר שהוטל עליך במדינת ישראל. העברתך למדינת אזרחותך מותנית בכך ששר המשפטים והשר לבטחון הפנים יסכימו להעברתך; אם הורשעת בעבירה נגד בטחון המדינה או נשפטת לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, תידרש להעברתך גם הסכמתו של שר הבטחון. העברתך למדינת אזרחותך מותנית בכך שמדינת אזרחותך תסכים להעברה בהתאם להסכם לענין זה הקיים בין מדינת ישראל לבין המדינה האמורה; אם לא קיים הסכם בין שתי המדינות, מותנית העברתך בכך ששתי המדינות יסכימו לכרות הסכם מיוחד לענין זה. אלה תנאי ההעברה: (א) אתה אזרח של המדינה שאליה אתה מבקש לעבור ומתגורר שם דרך קבע; (ב) מתן הסכמתך בכתב וכן הסכמתן של שתי המדינות הנוגעות בדבר; (ג) קיימות נסיבות המצדיקות את נשיאת המאסר במדינת אזרחותך; (ד) המעשה שבשלו הוטל עונש המאסר בישראל מהווה עבירה במדינת אזרחותך אילו נעשה שם; (ה) תשלום הוצאות ההעברה ייעשה על ידך או על ידי גורם אחר ולא על ידי מדינת ישראל. 5. שר המשפטים והשר לבטחון הפנים רשאים לפטור אותך מהתנאים המפורטים בפסקה 4(א) ו-(ד). 6. עליך לדעת שלאחר העברתך למדינת אזרחותך תישא את יתרת העונש שהוטל עליך בישראל בהתאם לדין הקבוע לענין זה במדינת אזרחותך, לרבות הוראות לענין קיצורו של העונש. 7. עליך גם לדעת כי אם יבוטל או יקוצר בישראל המאסר שהוטל עליך, תועבר הודעה על כך למדינת אזרחותך, כדי שהעונש ישונה בהתאם. 8. מצורפים בזה חוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ"ז-1996, טופס לפנייה לרשות המוסמכת, אף הוא מתורגם לשפות האמורות, וכן עותק האמנה בין מדינת ישראל לבין מדינת האזרחות (יצורף אם קיימת). שם וחתימת מנהל בית הסוהר/מנהל בית המעצר אישור קבלת ההודעה אני הח"מ מאשר בזה שבתאריך שם ופרטי הזיהוי של האסיר הזר נמסרה לי הודעה לענין חוק העברת אסירים לארצותיהם, התשנ"ז-1996, בידי שם של מוסר ההודעה תאריך חתימתו של האסיר הזר טפסים משפטייםבית סוהר / כלאאסיריםמסמכים