טופס הודעה לאפוטרופוס הכללי על ביטול צו לחילוט רכוש

להלן דוגמא של טופס הודעה לאפוטרופוס הכללי על ביטול צו לחילוט רכוש הודעה לאפוטרופוס הכללי על ביטול צו לחילוט רכוש (תקנה 11(ד) לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990) בבית המשפט העליון/המחוזי * ב בקשות שונות מס': אל: האפוטרופוס הכללי, במשרדו שבמחוז 1. דע לך שביום מצורף בזה העתק מהחלטת בית המשפט לבטל את צו החילוט האמור. 2. בהסתמך על החלטת בית המשפט, הנך מתבקש להחזיר ל- (פרטי הזיהוי של הטוען לזכות הרכוש שלטובתו ניתנה ההחלטה) את הרכוש המפורט בהחלטה ולבצע כל הפעולות המשפטיות והאחרות הנדרשות לכך. 3. העתק של החלטת בית המשפט מצ"ב. תאריך * מחק את המיותר. ** ציין את שם המחוז בו ניתן הצו לחילוט הרכוש. טפסים משפטייםמסמכיםחילוטצוויםאפוטרופסות