טופס הודעה לאפוטרופוס הכללי על הפקדת קנס לזכות הקרן

להלן דוגמא של טופס הודעה לאפוטרופוס הכללי על הפקדת קנס לזכות הקרן הודעה לאפוטרופוס הכללי על הפקדת קנס לזכות הקרן לפי סעיף 36ח(א) לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג-1973 (תקנה 18 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990) אל: האפוטרופוס הכללי בירושלים 1. דע לך שביום שקלים חדשים בשל קנס שהטיל בית המשפט המחוזי/העליון* ב בתיק פלילי/בערעור פלילי* מס וששולם בידי 2. העתק מטופס ההפקדה מצורף בזה. תאריך חתימת מנהל בתי המשפט או מי שהוא הסמיך לעניין זה * מחק את המיותר. טפסים משפטייםמסמכיםקנסאפוטרופסות