טופס הודעה לטוען לזכות ברכוש על הגשת ערעור פלילי על צו חילוט פלילי

להלן דוגמא של טופס הודעה לטוען לזכות ברכוש על הגשת ערעור פלילי על צו חילוט פלילי הודעה לטוען לזכות ברכוש על הגשת ערעור פלילי על צו חילוט פלילי (תקנה 12(ב) לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990) בבית משפט העליון בירושלים ערעור פלילי מס': המערער הודעה אל: פרטי זיהוי של הטוען לזכות ברכוש 1. דע לך שביום הערעור הפלילי הנ"ל כולל ערעור על צו חילוט פלילי שניתן בתיק פלילי מס' 2. אם ברצונך להשמיע טענות בקשר לרכוש האמור עליך למסור הודעה על גבי טופס "הודעה לבית המשפט של הטוען לזכות ברכוש על הגשת ערעור אזרחי בקשר לצו חילוט רכוש פלילי" ולפי פרטיו, תוך שבעה ימים מיום קבלת הודעה זו. תאריך הודעה לבית המשפט של הטוען לזכות ברכוש על הגשת ערעור בהליך אזרחי בקשר לצו חילוט רכוש פלילי (תקנה 12(ג) לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן -1990) ערעור פלילי מס': אל: בית המשפט העליון בירושלים אני פרטי זיהוי של מוסר ההודעה מודיע בזה לבית המשפט הנכבד שביום מדינת ישראל נ' תאריך בתיק האזרחי טפסים משפטייםמשפט פלילימסמכיםחילוטערעורצווים