טופס הודעה ליורש על פי דין

להלן דוגמא של טופס הודעה ליורש על פי דין שם השולח מענו לכבוד___ התאריך הנדון: עיזבון המנוח הודעה ליורש על פי דין בהתאם לתקנה 14(ב)(4) לתקנות הירושה , התשנ"ח-1998, הנני מביא בזה לידיעתך כי בכוונתי להגיש עתה לרשם לעניני ירושה /לבית הדין הדתי* ב בכבוד רב, חתימת השולח * מחק את המיותר טפסים משפטייםירושהמסמכיםירושה על פי דין