טופס הודעה למנפיק

להלן דוגמא של טופס הודעה למנפיק לכבוד הודעה למנפיק בעניין החייב 1. ביום ___צו כינוס נגד החייב שבנדון ואסר עליו להשתמש בכרטיס חיוב. ___צו הכרזת פשיטת רגל נגד החייב שבנדון. 2. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18ב ו-42א(ב)(1) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980 ותקנה 119א לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985 אני מודיעכם בזה על סיום חוזה כרטיס החיוב שביניכם לבין החייב החל במועד מסירת הודעתי זו. חתימת נאמן/הכונס הזמני * סמן את x במשבצת המתאימה ומחק את המיותר. * יש לצרף עותק מצו הכרזת פשיטת הרגל או צו הכינוס וההגבלה וכן עותק מצו מינוי הנאמן או הכונס הזמני. טפסים משפטייםמסמכים