טופס הודעה למעביד על הפניית עובד שירות

להלן דוגמא של טופס הודעה למעביד על הפניית עובד שירות מדינת ישראל הממונה על עבודת השירות ___תיק פלילי ___/___ ___ערעור פלילי ___ / ___ ___תיק עובד שירות ___/ ___ הודעה למעביד על הפניית עובד שירות הריני להודיעך כי בהתאם להחלטת בית המשפט ___ ב שניתנה בתיק הנ"ל ביום ___ ושהעתקה מצורף להודעה זו, הוצב הנידון (שם משפחה) ___(שם פרטי) (מס' תעודת זהות) ___ (מען) ___לעבודת שירות במקום העבודה ___. למשך תקופה ___. החל ביום ........... ועד ליום ____הנ"ל יעבוד בעבודת הנידון הנ"ל נחשב לפי החוק לעובד שירות בעבודה ציבורית ולא יקבל ממך כל שכר/הנידון הנ"ל נחשב לפי החוק לעובד שירות בעבודת משק ויקבל ממך שכר עבודה*. שכר העבודה יועבר על ידך עד היום החמישי בכל חודש בעד החודש הקודם לשירות בתי הסוהר/לשירות התעסוקה - מדור תשלומים* אבקשך להמציא דו"ח חודשי אודות התייצבות הנידון לעבודה, דרך ביצוע העבודה והתנהגותו בעבודה; את הדו"ח יש לשלוח עד היום העשירי בכל חודש לגבי החודש הקודם אל___ אבקשך להודיע למפקח על עבודת שירות על כל העדרות עובד השירות מעבודתו לרגל מחלה, שירות מילואים או מסיבה אחרת, לציין משך ההיעדרות החזויה או ההיעדרות בפועל, לפי הענין. תאריך___חותמת המפקח___חתימה העתק: הממונה על עבודת שירות. שירות התעסוקה - מחלקת תשלומים. *מחק את המיותר. טפסים משפטייםמשפט פלילימסמכיםעבודות שירות