תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה בגין אישור תכנית מתאר

עניינה של בקשת רשות הערעור שלפני בהחלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כב' השופטת נ' אחיטוב) בת.א. 283/96 מתאריך 8.4.08 שבגדרה נקבע כי יש למנות שמאי מקרקעין מומחה מטעמו של בית המשפט על מנת שיחווה את דעתו בהקשר לנושאים שונים העולים בתביעה הנדונה בפניו. רקע עובדתי והחלטת בית המשפט הנכבד קמא המשיבים 4-1 (להלן גם: המשיבים) הינם הבעלים של חלקה הממוקמת ביישוב רמות השבים בצמוד לגבול העיר רעננה (להלן: החלקה) והמצויה כיום בתחום מרחב התכנון של המבקשת 1 (להלן: הועדה המקומית). תחילתה של הפרשה הוא באישור תכנית מתאר מסוימת - תכנית מח/54/ב' (להלן גם: התכנית), אשר שינתה את ייעודו של חלק משטח החלקה - משטח חקלאי הכולל זכויות בנייה לשתי יחידות מגורים, לשטח שייעודו כביש או דרך, וכן בהפקעת חלק מן החלקה על ידי המשיבה 5. מאז 1994 ניהלו ומנהלים המשיבים הליכים משפטיים שונים נגד: המבקשות, מדינת ישראל-מע"צ, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, מחוז המרכז (להלן: הוועדה המחוזית) ואחרים, בקשר עם שינוי הייעוד וההפקעה האמורים. התביעה הנוכחית, שבגדרה ניתנה ההחלטה נשוא הבקשה, היא תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, המופנית כנגד המבקשות והמשיבה 5 (להלן: התביעה הכספית). במסגרת הליך מנהלי שיזמו המשיבים עובר להגשת התביעה הכספית בהתאם לדין ששרר באותה עת, נזקקו הוועדה המקומית והוועדה המחוזית לחוות דעתו של יועץ הוועדה המחוזית - שמאי המקרקעין מאיר גרון (להלן: השמאי גרון), לצורך הערכת הפיצוי המגיע למשיבים. הוועדה המחוזית אימצה את חוות דעתו של השמאי גרון אף שזו לא הניחה את דעת המשיבים, ומכאן התביעה הכספית שהוגשה על פי הדין שהיה קיים אז ומתבררת עתה בבית המשפט הנכבד קמא (כאשר בהליך זה לא צורפה הוועדה המחוזית כצד לתביעה). בשלב מסוים של ניהול הדיון בתביעה הכספית, לאחר שנקבע בהליך משפטי אחר ומקביל שהתנהל בבית משפט זה (רע"א 8228/98, ע"א 189/01, ע"א 201/01 גורנת נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה "הדרים" ( 28.5.02)) כי "המועד הקובע" לצורך הכרעה בתובענה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, מכח התכנית, הוא 15.3.1993, ולא התאריך 4.8.1994, עליו הסתמך השמאי גרון בחוות דעתו, הורה בית המשפט הנכבד קמא על החזרת העניין לשמאי גרון לצורך הוצאת שומה מתוקנת, וציין כי "שומתו זו תהיה סופית ומכרעת" (החלטת כב' השופטת ה' אחיטוב-הרטמן מתאריך 6.6.04). בהמשך ההליכים טענו המשיבים כי אין לקבל את חוות דעתו של השמאי גרון, בשים לב לכך שלא מונה כדין כשמאי מטעמו של בית המשפט, מה גם שהוא שימש לגישתם כשמאי של הערכאה דלמטה (הועדה המחוזית). ברם, בהחלטה שניתנה בתאריך 18.6.07, לא ראתה כב' השופטת נ' אחיטוב (שקיבלה את הטיפול בתיק לאחר פרישתה של כב' השופטת ה' אחיטוב-הרטמן שטיפלה במכלול קודם לכן) מלשנות קביעות קודמות שניתנו בתיק, מהן נלמד, לגישתה, כי הכוונה היתה שהשמאי גרון "יהיה השמאי של בית המשפט" וכי "שומתו תהיה סופית ומכרעת". לאחר שהצדדים חקרו את השמאי גרון אודות שומתו, הורה בית המשפט הנכבד קמא כי הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב ולאחריהם יינתן פסק דין. בתאריך 8.4.08, לאחר עיון בפרוטוקול הדיון ובסיכומי הצדדים, החליט בית המשפט הנכבד קמא (ביוזמתה של כב' השופטת נ' אחיטוב) כי יש צורך למנות "שמאי מטעם בית המשפט" מכוח סמכותו לפי תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). הדבר נעשה לאחר שבית המשפט זימן את הצדדים לישיבה בפניו בתאריך 8.4.08 לצורך שמיעת טענותיהם ולאחר שהובהר להם כי בלא מינוי שמאי נוסף כאמור - יתקשה בית המשפט לקבל הכרעות עובדתיות בתיק. בית המשפט הנכבד קמא ציין אמנם את ההחלטות הקודמות שבתיק לעניין מעמדו של השמאי גרון, והוסיף כי ההצעה למינוי המומחה החדש הועלתה "לא בלב קל", לאור השלב המתקדם בו מצוי התיק. עם זאת בית המשפט הבהיר כי קיים צורך במינוי מומחה כאמור, שאיננו מטעם אחד הצדדים, "כפי שהינו השמאי גרון" וכי אין מנוס מנקיטת צעד זה על מנת שהעובדות לאשורן יהיו בפני בית המשפט. 6. מכאן בקשת רשות הערעור שלפני. עוד יצויין כי יחד עם בקשת רשות הערעור הוגשה גם בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה, נשוא הבקשה, וזאת עד למתן החלטה בבקשת רשות ערעור זו. לאחר עיון בבקשות, ביקשתי תגובות המשיבים ולאחר קבלתן הוצאתי, בתאריך 2.10.08, צו ארעי לעיכוב ביצוע החלטתו של בית המשפט הנכבד קמא למינוי מומחה נוסף - עד לההחלטה אחרת. עתה לאחר בחינת כל החומר במכלול הגיעה שעת הכרעה, והדברים יפורטו להלן. טענות הצדדים 7. לשיטת המבקשות, טעה בית המשפט הנכבד קמא משקבע כי השמאי גרון איננו שמאי מומחה מטעם בית המשפט, או כי שומתו אינה מכרעת. המבקשות מסתמכות בהקשר זה, בין היתר, על החלטות בית המשפט הנכבד קמא מהתאריכים: 16.6.2004 ו- 18.6.07, אשר המשיבים לא ביקשו רשות לערעור עליהן, ולפיכך הפכו, לשיטת המבקשות - לחלוטות. כן טוענות המבקשות כי מינויו של השמאי גרון אכן נעשה מלכתחילה מטעם בית המשפט ובהסכמה מלאה של הצדדים. ראיה לכך, לשיטתן, היא ששכרו של השמאי גרון שולם בחלקים שווים על ידי שני הצדדים. מלבד הטענות לעצם היותו של השמאי גרון מומחה מטעם בית המשפט, משיגות המבקשות כנגד מינויו של מומחה נוסף, שכן הדבר נעשה לטעמן ללא הצדקה בשלב מתקדם ביותר של ההליך, ותוך כדי סרבולו שלא לצורך. בנוסף על כך מלינות המבקשות על השתהות המשיבים בהעלאת הטענות כנגד מעמדו של השמאי גרון וביחס לחוות דעתו. הן טוענות עוד כי הוועדה המחוזית (אשר, כאמור, השמאי גרון שימש באותה עת כיועצה הפנימי) כלל איננה צד להליך, ולפיכך ההנחה המשתמעת כי השמאי גרון פעל מטעמן, או בזיקה כלשהי אליהן הינה משוללת יסוד. לבסוף טוענות המבקשות כי החלטת בית המשפט קמא אינה מנומקת די הצורך. 8. לשיטת המשיבים, הרי שלגוף הדברים השמאי גרון איננו יכול להיחשב לשמאי מומחה מטעם בית המשפט בשל היותו יועץ פנימי של הוועדה המחוזית, אשר הכין את חוות דעתו המקורית עבור אותה ועדה (שטיפלה במכלול כמעין ערכאה ראשונה לפי הדין ששרר אז) - בטרם הוחזר אליו התיק על ידי בית המשפט הנכבד קמא לתיקון של חוות דעתו. המשיבים סומכים טענתם גם על דברים שאמר השמאי גרון עצמו בחקירתו (על פי פרוטוקול הדיון מתאריך 18.6.07), מהם עולה, לגישתם, כי את שומתו המתוקנת הגיש לבית המשפט הנכבד קמא על בסיס השומה הראשונית שערך לדרישת הוועדה המחוזית, וכי אף הוא היה סבור שהוא ממשיך את עבודתו כיועץ הוועדה המחוזית ולא כמומחה ניטרלי מטעם בית המשפט. כמו כן דוחים המשיבים את טענות המבקשות בנוגע להבעת הסכמה מצידם למעמדו של השמאי גרון כמומחה מטעם בית המשפט, או כמומחה מוסכם - מעצם השתתפותם בישיבות עם השמאי גרון ובתשלום מחצית שכרו.  9. המשיבה 5 תומכת בבקשת המבקשות ליתן רשות ערעור ובבקשה לעיכוב ביצוע. היא אף טוענת כי מתקיימים כאן התנאים שבסעיף 41 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: החוק), כפי שתוקן בחוק בתי המשפט (תיקון מס' 52), התשס"ח-2008, שפורסם (לאחר ההחלטה נשוא הבר"ע) בס"ח 2169 מתאריך 27.7.08 (להלן: תיקון 52 לחוק), שכן, לשיטתה, יש במינוי השמאי הנוסף כדי לפגוע ממשית בזכויות הצדדים להליך ולהביא לניהול הליך מיותר ובדרך שגויה. דיון והכרעה 10. לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובות לה הגעתי למסקנה כי דין הבקשה למתן רשות ערעור - להידחות. אין ליתן למבקשות רשות ערעור על החלטת הביניים, שכן אין עסקינן בהחלטה המצדיקה את התערבותו של בית משפט זה במועד הנוכחי, וזאת הן לפי המצב המשפטי שקדם לתיקון 52 לחוק והן על פי הוראותיו, וזאת מבלי להכריע בשאלה אם התיקון האמור חל על החלטה שניתנה עובר לחקיקתו לגבי בקשת רשות ערעור תלויה ועומדת. אבאר הדברים להלן ואפתח בטיעוני המשיבה 5, המתייחסים, בין השאר, להוראות תיקון 52 לחוק. 11. אכן, כפי שטוענת המשיבה 5 בתשובתה לבקשה, לכאורה יש במינוי שגוי של מומחה משום חשש לניהול הליך מיותר. ברם, לא מתחייבת מכך מניה וביה המסקנה כי עקב עובדה זו מתמלא התנאי הקבוע כיום בסעיף 41 לחוק, שהרי התערבות בהחלטה כבר עתה מעמידה לפי הוראות הסעיף האמור דרישה שבית המשפט שלערעור "שוכנע כי אם הערעור על ההחלטה ידון במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באפן ממשי על זכויות הצדדים, או שעלול להתנהל הליך מיותר או בדרך שגויה". בהקשר זה יש להעיר כי בהחלט קיימות החלטות ביניים שבדיעבד עלולות להמצא כמוטעות על-ידי בית משפט של ערעור, ואשר בחכמה שלאחר מעשה ניתן לומר כי התערבות מיידית בהן היתה בולמת השפעה ממשית על זכויות הצדדים, או נזק ממשי לצד להליך, או היתה מונעת את ניהול ההליך בערכאה הדיונית בדרך בלתי יעילה, או שגויה. ואולם הקושיה היא האם כל החלטת ביניים שכזו תהא ניתנת לערעור מיידי. על כך כבר נאמר בעבר: "אין לאיין את הגבול שבין הליך "בקשת רשות הערעור" לבין הליך "הערעור". קיום הליך בעל נופך "ערעורי" בכל בקשת רשות ערעור המוגשת לבית המשפט גובה מחיר: הטלת עומס רב על ערכאת הערעור, פיצול המשפט להליכי-משנה רבים ופגיעה בהתקדמות המשפט בערכאה הדיונית (גיא שני "רשות לערער על בקשת הרשות לערער (ב'גלגול שני'): דין מצוי, דין מוצע ודין רצוי בסוגיית הערעור על 'ההחלטה אחרת'" עיוני משפט ל(1) 71 (2006))" (רע"א 7682/06 אליהו חברה לביטוח נ' אלוש ( 25.6.07)). כב' המשנה לנשיאה, השופט א' ריבלין הציג בפרשת אלוש הנ"ל את השיקולים השונים הרלבנטיים לסוגיה הנדונה והבהיר כי אמות המידה מתבססות - דרך כלל - על מידת הדירותה של ההחלטה, נשוא הבקשה, ומידת השפעתה על ההליך, על מתכונת הדיון ועל זכויות הצדדים. הוראת סעיף 41 לחוק, לאחר תיקונה בתיקון 52 לחוק, עודה משקפת עקרונית את אמות המידה הללו, וקובעת - הפעם סטטוטורית - את התנאים שקיומם נדרש לשם בחינת ההצדקה למתן רשות ערעור. על כך מעיר ד"ר שלמה לוין בספרו תורת הפרוצדורה האזרחית מבוא ועקרונות יסוד (מהדורה שניה, 2008), כדלקמן: "אין אנו סבורים שהתיקון שינה באופן משמעותי את ההלכות הקיימות; עם זאת יש בו הדגמה של הכלל שמי שמבקש לערער על "ההחלטה אחרת" מוטל עליו נטל השכנוע להראות שיש צידוק לדבר. ודוק: העובדה שבקשת רשות לערער נדחתה איננה מהווה מעשה בית דין ואף לא השתק פלוגתה; כל תוצאתה של דחיית הבקשה היא קביעה שאין עילה מספקת ליתן למבקש רשות לערער, והוא - בין אם נדחתה בקשת הרשות לערער לגופו של הענין ובין אם לאו" (שם, בעמ' 209 - 210). כן יפים לעניין זה דבריה של חברתי, כב' השופטת א' חיות ברע"א 3876/08 פנט נ' פקיד שומה תל-אביב יפו ( 5.4.2009): "לא כל החלטה הדוחה טענה מקדמית מצדיקה מתן רשות ערעור. השיקול העיקרי בהקשר זה הוא שיקול היעילות השיפוטית (ראו: ש' לוין תורת הפרוצדורה האזרחית (1999), 176, רע"א 7682/06 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' אלוש ( 25.6.07)): מתן זכות לערער על כל החלטת-ביניים המתקבלת במהלך המשפט עלול להביא "לפיצול בלתי-נסבל של המשפט ולהארכת הדיונים" (יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 755 (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995), וראו: עניין אליהו הנ"ל, בפסקה 3 להחלטה). משום כך, ככלל אין לראותו כמהלך יעיל המקדם את הדיון. גישה מצמצמת זו קיבלה ביטוי בתיקון לסעיף 41 לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984 שלימד על עצמו כי נועד "לצמצם את האפשרות להגיש בקשות רשות לערער על ההחלטה אחרת בעניינים אזרחיים" (ראו: הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 46), התשס"ח-2007, ה"ח הממשלה התשס"ח 211)). יחד עם זאת, יתכנו בהחלט מקרים חריגים בהם עשויה קבלת טענה מקדמית ליעל את הדיון ולחסוך שמיעתו של הליך ארוך ומיותר" (שם, בפסקה 2. למצב חריג מן הסוג הנזכר בשולי הדברים האמורים, ראו עניין אלוש הנ"ל). 12. לאור האמור בפיסקה 11 שלעיל - הרי שהנטיה למתן רשות ערעור לאלתר תגבר במצב שבו ההחלטה היא בעלת השפעה מכריעה על ההליך מראשיתו (דוגמת הסירוב לאפשר לבעל דין בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 להביא ראיות לסתור את קביעת המוסד לביטוח לאומי, כפי שהיה בפרשת אלוש), כאשר המתנה לשלב הערעור וקבלת טענתו של המערער רק באותו מועד תחייב את החזרת התיק לערכאה הדיונית לשם עריכת דיון מחודש, וכל זאת כאשר נראה גם כי טובים סיכויי הטענה לגופה להתקבל, בלא צורך בקיום דיון סבוך בערכאת הערעור. לעומת זאת, מצב כמו זה שלפנינו איננו נופל לגדר המקרים המצדיקים היענות מיידית לבקשת הרשות לערער. הנתון התומך והמשלים מסקנה זו מתבסס על כך שככל שיוגש בסופו של יום ערעור על פסק הדין (אם הדבר יידרש כלל), ובמסגרתו תיכלל גם השגה על ההחלטה למנות מומחה נוסף, ובסופה של דרך יימצא כי אכן לא היה מקום למינוי המומחה הנוסף, סביר הוא כי בית משפט שלערעור ימצא את התרופה הראויה לסיטואציה. מבחינת היעילות הדיונית, מוטב איפוא שלא לברר לעת הזאת בהרחבה את טענות המבקשות, אלא לאפשר לבית המשפט המחוזי הנכבד לקבל את מלוא המידע הדרוש לו, לשיטתו, לשם הכרעה בתיק, ולהניח להליכים הממושכים (הנמשכים עד כה למעלה מעשור) - להגיע לכדי סיום.   13. באמור לעיל יש די כדי לדחות את בקשת רשות הערעור. עם זאת למעלה מן הצורך אוסיף כי בשלב זה לא ראיתי מקום להתערבות בהחלטה נשוא הבקשה אף לגופם של דברים, הגם שמכלול זה יש בו פנים לכאן ולכאן. על כך ארחיב בתמציתיות בפיסקאות הבאות (והדברים נאמרים לכאורה בלבד על מנת ליתן תוקף להלכה שאין בדחית הבקשה משום מעשה בית-דין, לרבות השתק פלוגתא. עיינו: רע"א 7152/94 שידלוב נ' קיהן, פ"ד מט(5) 309 (1996); רע"א 5834/03 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' ורדן, פ"ד נח(1) 854 (2003)). 14. אמנם החלטת בית המשפט הנכבד קמא, נשוא הבקשה, אינה מתיישבת, על פניה, עם החלטות הביניים הקודמות שניתנו בתיק, ודומה כי אף בית המשפט המחוזי הנכבד היה ער לכך. עם זאת, הדעת אכן איננה נוחה מן ההתייחסות בהחלטות המוקדמות אל השמאי גרון כאל מומחה מטעם בית המשפט. למסקנה זו הגיע, בסופו של דבר, גם בית המשפט הנכבד קמא בהחלטתו, נשוא הבקשה שבפניי (ולכאורה גם השמאי גרון עצמו סבר כך). בהקשר זה ראוי עוד לציין כי העובדה שהוועדה המחוזית איננה צד פורמלי להליך המסוים המתנהל בין הצדדים - לא די בה, לכאורה, כדי להפוך את השמאי גרון למומחה בלתי תלוי הפועל מטעם בית המשפט, במיוחד נוכח השתלשלות ההליך (השוו: תקנה 126 לתקנות, הקובעת כך: "מומחה שיעץ עצה או חיווה דעתו לאדם בעניין שבתחום מומחיותו, לא יוזמן מטעם בית המשפט כמומחה באותו עניין כשאותו אדם צד בו". כמו כן עיינו: ע"א 409/84 מדינת ישראל נ' שגב, פ"ד מ(3) 706 (1986); רע"א 4483/98 משה נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל (, 27.9.98)). שיקולים אלה יש בהם כדי להצדיק, לעיצומה, את החלטתו של בית המשפט הנכבד קמא, אף כי אין לבטל לחלוטין גם את טיעוני המבקשים לפיהם המשיבים קיבלו על עצמם את הדין בהחלטות הקודמות ולא ביקשו לערער עליהן, וכי יש בעמדתם הנוכחית משום "שינוי חזית" ושיהוי, שקוראים לקבלת בקשת המבקשים (השוו: רע"א 5161/00 שיכון עובדים בע"מ נ' אופק ( 30.10.00); רע"א 5261/05 נ. שקד נכסים ובניין (1987) בע"מ נ' ברגמן ( 30.8.05)).   15. זאת ועוד - אחרת: קיים נימוק נוסף, המצדיק את דחיית הבקשה. מינוי מומחה מטעם בית המשפט, בכל שלב של הדיון, הוא עניין המצוי בגדר סמכותו של בית המשפט (ראו: תקנה 130 לתקנות, הקובעת כי בית המשפט רשאי בכל עת ולאחר שנתן לבעלי הדין הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם, למנות מומחה, או מומחים, לעניין שבמחלוקת בין בעלי הדין. עיינו: אורי גורן ועופר דרורי "עדויות מומחים לאחר תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005, היבטים דיוניים ומהותיים", המשפט י"ב (ספר עדי אזר ז"ל), 167). אין באמור כדי לקבוע מסמרות בשאלה האם במקרה שבו מונה מומחה אחד מטעם בית המשפט, ראוי למנות מומחה נוסף מטעם בית המשפט באותו תחום עצמו, ומהם הכללים והסייגים הנדרשים לכך (השוו: בר"ע 201098/98 (מחוזי-ת"א) כהן נ' סבינה ( 11.2.99)). מבחינת עיתוי המינוי, נראה כי אין מניעה שבית המשפט ימנה מומחה נוסף אף בשלב מאוחר וסופי של הדיון (ראו: רע"א 2565/07 טלנית תעשיות סחר נדל"ן ופיננסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' לוי אשכול 108 בת"א ( 25.3.07); אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי 236 (מהדורה עשירית, 2009); משה קשת, הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה, (מהדורה 15, 2007) 945)). לבסוף יוער, כי מובן שרק במקרים יוצאי דופן יעשה בית המשפט שימוש בסמכות זו בהקשר ובעיתוי בו עשה זאת בית המשפט המחוזי הנכבד. 16. טעם אחרון להצדקה התוצאה מבוסס כאן על העקרון שבית משפט שלערעור אינו נוטה ככלל, אלא במקרים חריגים, להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית בעניינים שבניהול המשפט ודרכי הדיון, אפילו ערכאת הערעור סבורה שראוי היה לנקוט דרך דיונית אחרת. במסגרת זו באות גם החלטות האם למנות מומחה מטעם בית המשפט (ראו: ע"א 607/70 אלקטרוניק אפלינסס קורפורישאן "ירדן" נ' פרטרבסגזלשפט, פ"ד כה(2) 441 (1971); רע"א 266/88 סאן אינטרנשיונל לימיטד ואח' נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(2) 206 (1990)). במיוחד ראוי להחיל כלל זה, במקרה דנן, שבו בית המשפט הנכבד קמא היה סבור שמינוי השמאי הנוסף דרוש לו לשם הכרעה עובדתית בתיק. לסיום נעיר - על מנת למנוע תקלות בהמצאת החומרים הדרושים למומחה הנוסף לצורך חוות דעתו - כי ראוי שיוחלו לענין זה, בדרך ההיקש, ההנחיות שסוכמו ב-רע"א 1858/08 הדר חברה לביטוח בע"מ נ' אמויאל ( 9.7.08)). 17. נוכח כל האמור לעיל - הבקשה למתן רשות ערעור נדחית. הצו הארעי לעיכוב ביצוע, שהוצא על ידי - מתבטל איפוא. בשים לב למכלול נסיבות הענין - אין צו להוצאות.   ניתנה היום, ו' באייר התשס"ט (30.4.09). תוכנית בניהבניהחוק התכנון והבניהתכנית מתארסעיף 197 לחוק התכנון והבניהתכנון ובניה