טופס הודעה על אסיפת נושים ראשונה

להלן דוגמא של טופס הודעה על אסיפת נושים ראשונה של החברה לכבוד תאריך___ מס' תיק פ"ח___ ת"א___ הנדון: הודעה על אסיפת נושים ראשונה של החברה ___בע"מ בפירוק הריני להודיעך כי אסיפת הנושים של החברה הנ"ל תתקיים ב ___ביום ___בשעה___ על סדר היום: בחירת מועמד לתפקיד מפרק החברה וכן מועמדים לחברי ועדת הביקורת. זכות ההצבעה באסיפה תינתן אך ורק לנושה שיגיש לכונס הרשמי תביעת חוב לא יאוחר מיום___אם הנך מעונין להיות מיוצג באסיפה זו על ידי מיופה כח, עליך להגיש למשרדי גם טופס יפוי-כח. מצורפים בזה טפסים של תביעת חוב ויפויי כוח. אם לא יהיה באסיפה הנ"ל מנין חוקי, תיערך אסיפה נדחית באותו מקום ביום ___בשעה ___ והיא תהיה חוקית בכל מספר של נוכחים. בכבוד רב, ___ הכונס הרשמי טפסים משפטייםמסמכיםאסיפת נושיםנושה