טופס הודעה על ביטול משכון

להלן דוגמא של טופס הודעה על ביטול משכון מדינת ישראל משרד המשפטים תאריך __/__/__ אל: רשם המשכונות הודעה על ביטול משכון (מבטל את הודעת המישכון ושינויים שנעשו אחריה) 1. זיהוי הרישום המקורי: מס' רישום המשכון חייב מס' 1 | | | | | | | | | מס' זיהוי שם משפחה פרטי חייב מס' 2 | | | | | | | | | מס' זיהוי שם משפחה פרטי ממשכן לחיובו של אחר | | | | | | | | | שם משפחה פרטי זיהוי הנכס נכס שהוא זכות לגבי מקרקעין, שאינה רשומה בפנקסי מרשם המקרקעין כמשמעותם בסעיף 123 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969). גוש רחוב תאור ·כלי תחבורה סמן ב-x אחת החלופות הבאות: __ רכב___כלי טיס___ציוד הנדסי סימן רישוי שנת יצור · נכס אחר תיאור הנכס חתימות: שם הנושה משפחה/תאגיד פרטי חתימה לשימוש משרדי: מספר פעולה/מספר שוטף בספר המשכונות (מתייחס לארכיון הישן) תאריך ושעה של ביטול המישכון: תאריך שעה הערות חתימה חותמת טפסים משפטייםמסמכיםמשכון