טופס הודעה על בקשה בכתב

להלן דוגמא של טופס הודעה על בקשה בכתב הודעה על בקשה בכתב בבית (ה)משפט____ ב- ____ ____תיק ____ נגד אל: ____ הואיל ו ____הגיש נגדך לבית משפט זה בקשה ל בבקשה בכתב המצורפת בזה, הינך מוזמן להשיב לבקשה תוך ____* עשרים ימים מיום שהומצאה לך הודעה זו. אם לא תעשה כן, תהא למבקש הזכות לבקש מבית המשפט לקבל החלטה שלא בפניך. תאריך____חתימת פקיד בית המשפט ____ * אם החליט בית המשפט לשנות את התקופה, יש לציין את התקופה שנקבעה ולמחוק את המיותר. טפסים משפטייםבקשה בכתבמסמכים