איפה מפורסמות החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה ?

ביום 1.8.2012 נכנסה לתוקף תקנה 20(ג) לתקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בוועדת ערר), התשל"ז-1977 הקובעת כי החלטות של ועדת ערר לענייני ארנונה יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה. שאלות משפטיותארנונהעררועדת ערר