טופס הודעה על בקשה לביטול צו חילוט

להלן דוגמא של טופס הודעה על בקשה לביטול צו חילוט הודעה על בקשה לביטול צו חילוט (סעיף 36ד לפקודת הסמים (נוסח חדש), התשל"ג-1973) בבית המשפט העליון/המחוזי * ב בקשות שונות מס': אל: פרקליט מחוז דע כי ביום אם הינך רוצה להגיש תצהיר בתשובה לבקשה, עליך להגישו לבית המשפט, ולמסור עותק ממנו למבקש, לפחות עשרה ימים לפני הדיון בבקשה. אם ברצונך להופיע לבירור הבקשה, ואינך יכול להופיע במועד שנקבע לעיל, עליך להודיע על כך מיד לבית המשפט ולא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד האמור ולבקש מבית המשפט לקבוע מועד אחר. עליך לצרף לבקשה לדחיית המועד תצהיר לאימות הסיבות לכך. תאריך * מחק את המיותר. טפסים משפטייםמסמכיםחילוטצווים