טופס הודעה על גמר התמחות שמאי מקרקעין

להלן דוגמא של טופס הודעה על גמר התמחות הודעה על גמר התמחות אני הח"מ 1. נכח בקביעות במקום ההתמחות, למעט בימים המפורטים להלן, לא פחות מאשר 40 שעות בשבוע; 2. המתמחה נעדר מעבודתו בפיקוחי____ימים, מסיבות אלה: א. חופשה____ימים. ב. מחלה____ימים. ג. מילואים____ימים. ד. סיבה אחרת____ימים. תאריך חתימת שמאי המקרקעין טפסים משפטייםמסמכיםמקרקעיןשמאות