טופס הודעה על דיון בבקשה לצו הגנה

להלן דוגמא של טופס הודעה על דיון בבקשה לצו הגנה הודעה על דיון בבקשה לצו הגנה/להארכת תקפו של צו הגנה* בבית משפט לעניני משפחה/השלום*___תיק מס'___ ב נ ג ד אל: ___ ___(פרטי הזיהוי של המשיב) דע כי ___ ___(פרטי הזיהוי של המבקש) ¨___הגיש נגדך בקשה לצו הגנה בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991, כמפורט בבקשה על נספחיה המצורפת בזה; ¨___הגיש בקשה לפיה ניתן נגדך צו הגנה במעמד צד אחד, שהעתק ממנו ומהבקשה מצורפים בזה; ¨___הגיש בקשה להארכת תקפו של צו הגנה כמפורט בבקשת ההארכה על נספחיה המצורפת בזה. ¨___הבקשה נקבעה לדיון במעמד שני הצדדים ביום ___בשעה ___ הנך רשאי להגיש תצהיר נגדי עד למועד הדיון בבקשה. אם לא תופיע לדיון במועד הנ"ל, ידון בית המשפט בבקשה בהעדרך. תאריך טפסים משפטייםדיוןמסמכיםצו הגנהצווים