טופס הודעה על הארכת תוקפו של אישור להתייצבות מחוץ לישראל

להלן דוגמא של טופס הודעה על הארכת תוקפו של אישור להתייצבות מחוץ לישראל הודעה על הארכת תוקפו של אישור להתייצבות מחוץ לישראל של אדם המוגבל בצו לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה אחרת אל: הרשות הממונה על ביצועו של צו מגביל מאת: הרשות המוסמכת לפי חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 הנדון: הודעה על הארכת תוקפו של אישור להתייצבות מחוץ לישראל של אדם המוגבל בצו לשם מתן עדות/זיהוי/עימות/פעולת חקירה אחרת אני מודיע לך בזה שלבקשתה של ___החלטתי להאריך את האישור ___שם המדינה שנתתי ל ___להישאר במדינה האמורה כדי לתת ___ שם האדם המוגבל בצו עדות/זיהוי/עימות עד לתאריך/לתקופה של ___ תאריך___ חתימה טפסים משפטייםמסמכיםעזרה משפטית בין מדינות