טופס הודעה על הגשת תביעה נגד עובד ציבור

להלן דוגמא של טופס הודעה על הגשת תביעה נגד עובד ציבור בבית (ה)משפט___ ב___ תיק___ נגד___ הודעה על הגשת תובענה נגד עובד ציבור נמסרת בזה הודעה כי ביום___הוגשה תובענה נגד עובד ציבור שהוא עובד מדינה/עובד רשות ציבורית (מחק את המיותר) בבית המשפט ב___, לפי תקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), התשס"ו-2006 (להלן - התקנות). * אם עובד הציבור הוא עובד מדינה - לפי תקנה 6 לתקנות, יש להגיש הודעת הכרה בבית המשפט בכתב לא יאוחר מיום ___, והעתק ממנה יומצא לבעלי הדין. * אם עובד הציבור הוא עובד רשות ציבורית - לפי תקנה 9 לתקנות, יש להגיש בקשה לקבוע כי מתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א לפקודת הנזיקין בבית המשפט, בכתב, לא יאוחר מיום ___, והעתק ממנה יומצא לבעלי הדין ולרשות הציבורית (אם אינה בעלת דין). תאריך___ שם מוסר ההודעה ___ חתימה___ טפסים משפטייםמסמכיםעובדי ציבור