טופס הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים

להלן דוגמא של טופס הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים 1. שם המעביד: הישות המשפטית: מס' זהות: מען: שם העובד: מס' זהות: מען: תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם: סוג התשלום פנסיה ביטוחים חיסכון (קרן השתלמות ואחר) אחר: אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. תאריך: טפסים משפטייםמסמכיםתנאים סוציאליים לעובד