טופס הודעה על התנגדות לרישום מפלגה

להלן דוגמא של טופס הודעה על התנגדות לרישום מפלגה הודעה על התנגדות לרישום מפלגה בפנקס המפלגות (תימסר לרשם, או תישלח אליו בדואר רשום, בחמישה עותקים) המתנגד (יש לציין את שמו המלא של מגיש ההתנגדות, משלח ידו, מענו ומספר הטלפון שלו). אל: רשם המפלגות, ירושלים 1. בהתאם לסעיף 6(א) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992; ולתקנה 5(א) לתקנות המפלגות (רישום ודיווח), התשנ"ג-1993, אני מגיש בזה את התנגדותי לרישומה בפנקס המפלגות של המפלגה שהודעה על הגשת הבקשה לרישומה פרסמת ברשומות ביום 2. אלה נימוקי התנגדותי: (1) (2) (3) (4) תאריך מצורפים: 1) אישור מאת משרד הפנים על היות המתנגד אזרח ישראל. 2) תצהיר מטעמו על היותו תושב ישראל. 3) תצהיר לאימות העובדות שבנימוקים. טפסים משפטייםמסמכיםמפלגות