טופס הודעה על חסינות

להלן דוגמא של טופס הודעה על חסינות עובד ציבור בבית (ה)משפט___ ב___ תיק___ נגד___ הודעה על קיומה של חסינות לפי סעיף 7א לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן - פקודת הנזיקין) ובקשה לדחיית התובענה נגד הנתבע מס' ___ (1) לפי הוראות סעיף 7ב לפקודת הנזיקין, ניתנת בזאת הודעה כי הנתבע/ת מס' ___ מר/גב' ___ ת"ז ___ חסין/נה מפני תביעה בנזיקין בגין האירוע נושא התובענה, לפי הוראת סעיף 7א לפקודת הנזיקין. (2) הטעמים לקיומה של החסינות הם כדלקמן (יש לפרט מדוע מתקיימים תנאי החסינות): ___ ___ ___ (3) בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את התביעה נגדו/ה*. תאריך___ שם מוסר ההודעה ותפקידו___ חתימה___ * במקרה שבו המדינה מבקשת לדחות את התביעה. טפסים משפטייםמסמכיםחסינות