טופס הודעה על כוונה להיכנס לחצרים

להלן דוגמא של טופס הודעה על כוונה להיכנס לחצרים לכבוד: שם: כתובת: מספר זהות: הודעה על כתב הרשאה ועל כוונה להכנס לחצרים שאינם מוחזקים בידי החייב לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 ולפי סעיף 5(1)(ב) לפקודת המסים (גבייה) לפי מיטב ידיעתי מצויים בחצרים שאתה מחזיק מיטלטלין השייכים לחייב אשר פרטיו להלן: שם כתובת הנני להודיעך, על כוונתי להיכנס לחצריך ולעקל מיטלטלין אלה. תאריך הגובה טפסים משפטייםמסמכיםחצר