טופס הודעה על כינוס בעלי מניות

להלן דוגמא של טופס הודעה על כינוס בעלי מניות בבית המשפט המחוזי ב___ בענין: ___בע"מ מספר חברה: כתובתה: ע"י ב"כ עו"ד: טלפון: פקס: הודעה על כינוס בעלי מניות בהתאם להחלטת כבוד ביהמ"ש בתיק___ מיום___המורה על כינוס אספות נושים / בעלי מניות לצורך אישור פשרה או הסדר עם החברה, הריני להודיע על קיום האספות כדלקמן: א. אספת נושים רגילים תתקיים ב___רחוב___, ביום ___שעה___ ב. אספת נושים מובטחים תתקיים ב___רחוב___, ביום ___שעה___ ג. אספת בעלי מניות תתקיים ב___רחוב___, ביום ___שעה___ ד. אספת עובדי החברה תתקיים ב___רחוב___, ביום ___שעה___ ה. יפורטו אספות נוספות לפי קביעת בית המשפט. על כל נושה / בעל מניות המעונין להשתתף באספת הנושים / באסיפה הכללית ולהביע את עמדתו באשר להסדר המוצע, להגיש את תביעת חובו/ תביעה לתיקון מרשם בעלי המניות לא יאוחר מיום במשרדי החברה או בא כוח החברה. נושה/בעל מניות אשר לא קיבל לידיו עותק מהצעת ההסדר, טופסי תביעת חוב, טופסי תביעה לתיקון מרשם בעלי המניות, טופס הסכמה/התנגדות להסדר, טופס יפוי כח לצורך ייצוגו באסיפה ומסמכים נוספים, יכול לקבלם במשרדי החברה או בא כוח החברה. יפוי כוח יוגש ל-___עד לתאריך___ הסכמה/התנגדות לפשרה או הסדר תוגש ל-___עד לתאריך___ תאריך טפסים משפטייםמסמכיםדיני חברותבעלי מניותמניות