טופס הודעה על מינוי סניגור ציבורי

להלן דוגמא של טופס הודעה על מינוי סניגור ציבורי הודעה על החלטת בית המשפט בדבר מינוי סניגור ציבורי אל: לשכת הסניגוריה הציבורית המחוזית ב-___ בבית משפט___ ב-___ תיק פלילי./. ערעור פלילי / בקשה מס'./. בענין___ נגד___ ו. ביום. הובא לפני בית המשפט הנ"ל החשוד/העצור/הנאשם* שפרטיו מפורטים להלן: שם משפחה שם פרטי מס' זהות תאריך לידה כתובת מס' טלפון בבית/בעבודה 2. לפרט את העבירה(ות) המיוחסת/ות לו:___. 3. עילות המינוי: (נא לסמן ב-X את העילה המתאימה מבין העילות המפורטות להלן) (א) בית המשפט סבור כי באדם שפרטיו לעיל נתקיימו התנאים לפי החוק למינוי חובה, כמפורט להלן ולפיכך יש למנות לו סניגור ציבורי: נתמלאו הוראות סעיף 15(א)(1) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 (להלן - חוק סדר הדין הפלילי); הוא קטין שהובא לפני בית המשפט בשל אחד מאלה: (1) הליך של מעצר/שחרור בערובה; (2) הוגש נגדו כתב אישום, למעט אישום שהוגש לפני שופט תעבורה בעבירה שאינה פשע; (3) הוא חשוד בעבירה אשר לשם בירורה הוחלט לגבות עדות לאלתר לפי סעיף 117 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח חדש), התשמ"ב-1982; נתמלאו הוראות סעיף 15(א)(3) לחוק סדר הדין הפלילי; מתקיים בענינו דיון למתן צו לפי סעיף 17/16/15* לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991; הוגשה נגדו בקשת מעצר לפי סעיף 21א לחוק סדר הדין הפלילי; (ב) בית המשפט סבור כי הוא עשוי לענות על התנאים הקבועים ב - סעיף 18(א)(4) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995; סעיף 18(א)(7) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995; ולפיכך יש לערוך בדיקה לקביעת זכאותו לייצוג מהטעם שהוא מחוסר אמצעים. (ג) בית המשפט החליט כי יש למנות לו סניגור ציבורי בהתאם להוראות - סעיף 15(ד) לחוק סדר הדין הפלילי; סעיף 15(ה) לחוק סדר הדין הפלילי; סעיף 18(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971; סעיף 18(ב) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 (העדר יכולת לנהל את המשפט כשהנאשם אינו מיוצג) 4. הדיון הקרוב בענינו של הנ"ל קבוע ליום___. מהות הדיון___. 5. הא מוחזק במעצר/במאסר* ב. (נא לרשום את מקום הכליאה אם הוא ידוע). תאריך___חתימת בית המשפט___ טפסים משפטייםעורך דיןמסמכיםסניגור ציבוריסניגור