טופס הודעה על מכירת נכסי מקרקעין

להלן דוגמא של טופס הודעה על מכירת נכסי מקרקעין לכבוד: שם: כתובת: מספר זהות/חברה: הודעה על מכירת נכסי מקרקעין וזכותו של החייב לברור הנכס שימכר לפי סעיף 3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ו-1995 וסעיף 8 (3) לפקודת המסים (גבייה) בתוקף סמכותי על-פי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה-1995 ופקודת המסים (גביה), הנני להודיעך כי יש בדעתי לפנות אל ראש ההוצאה לפועל ולבקשו לפתוח בהליכי הוצאה לפועל לשם מכירת נכסי המקרקעין הרשומים מטה, לכיסוי חובך להנהלת בתי המשפט, בסך פרטי המקרקעין: מספר גוש חלקה תת-חלקה החלק למכירה הנני להפנות את תשומת לבך כי על-פי סעיף 8 (3) לפקודת המסים (גביה), הרשות בידך להודיעני כי בחרת בנכס מקרקעין אחר, שיוצא למכירה במקום הנכס/ים דלעיל. לידיעתך, זכות הבחירה שלך מותנית בכך ששוויו של הנכס שיימכר יהיה בו כדי לכסות את חובך. אם תוך 14 ימים ועד הודעה זו לא תודיע כאמור לעיל, אעמיד למכירה נכס מהנכסים דלעיל, לפי בחירתי. תאריך מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות טפסים משפטייםמסמכיםמקרקעיןרכישת נכס