טופס הודעה על מתן הודעות לנושים

להלן דוגמא של טופס הודעה על מתן הודעות לנושים הודעה על מתן הודעות לנושים שם החברה___ מס' החברה___ אל: רשם החברות זאת להודיעך כי החברה הנזכרת לעיל פרסמה הודעה על הגשת הצעת המיזוג לנושיה ביום___ בעיתון___ ובעיתון___ וכן קיימה את הוראות סעיף 318(א) לחוק והוראות תקנה 3 לתקנות החברות (מיזוג), התש"ס-2000. שם הדירקטור שדירקטוריון ___ מס' זהות ___ חתימה___ הסמיכו לענין זה בשם החברה אני עו"ד ___ מאשר בזה כי ___המוכר/ת לי אישית/ שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה __לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הפרטים דלעיל וחתם/מה על הטופס בפניי. תאריך___ חתימת עורך הדין שם: ___ מען: ___ מס' זהות: ___ מס' רשיון:___ טפסים משפטייםמסמכיםנושה