טופס הודעה על מתן צו למכירת מיטלטלין מעוקלים

להלן דוגמא של טופס הודעה על מתן צו למכירת מיטלטלין מעוקלים לכבוד: שם: כתובת: מספר זהות/חברה: הודעה על מתן צו למכירת מיטלטלין מעוקלים הנני להודיעך כי מאחר שלא שילמת את סכום החוב כפי שנדרשת, נצטוויתי למכור את המיטלטלין אשר עוקלו ביום המכירה תתקיים ב ביום בדמי המכירה שיתקבלו יכוסו, מלבד חובך, הוצאות העיקול, ההובלה, דמי ההחסנה וכיוצא באלה. תאריך הגובה טפסים משפטייםמסמכיםמטלטליןצוויםעיקול