טופס הודעה על ניכוי עיצום כספי מכספים

להלן דוגמא של טופס הודעה על ניכוי עיצום כספי מכספים הודעה על ניכוי עיצום כספי מכספים שנתפסו בשל הפרה לפי סעיף 9 לחוק או מערובה שניתנה לפי סעיף 11(ד) לחוק (סעיף 11(ו) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000) הועדה להטלת עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי סעיף 9 לחוק מען הועדה, לרבות מספרי טלפון ופקס תיק מספר אל:____ פרטי הזיהוי והמען של המפר 1. דע לך שביום בסך ........... שקלים חרשים, שהוטל עליך בשל הפרה של הוראות לפי סעיף 9 לחוק, ושלא שולם במועד שנקבע בדרישת התשלום שנשלחה אליך בתאריך 2. אם סך הכספים שנתפסו/הערובה שניתנה* עולה על שיעור העיצום הכספי שהוטל עליך, היתרה תועבר אליך, לפי בקשתך, לחשבון הבנק או לכתובת שתציין. תאריך טפסים משפטייםמסמכיםהלבנת הון