טופס הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה

להלן דוגמא של טופס הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה שם העמותה: תאריך: הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה על פי סעיף 47 לחוק העמותות, התש"ם-1980 האסיפה הכללית נערכה בתאריך: בכתובת בנוכחות: ___. חברים מתוך ה חברים הרשומים בעמותה שם יושב ראש האסיפה רוב חברי הוועד מסרו לרשם העמותות הצהרת כושר פירעון בהתאם לסעיף 44 לחוק העמותות, התש"ם-1980 . נא לסמן X במשבצת המתאימה: * ועדת הביקורת / גוף מבקר אישרה את דוח המפרק ביום * דוח המפרק בוקר על ידי רואה חשבון המבקר (בעמותה שחייבת במינוי רואה חשבון) ביום * האסיפה הכללית אישרה את דוח המפרק לפי סעיף 47(ב) לחוק העמותות, התש"ם 1980- ואת סיום הליכי הפירוק סך הכל מספר המצביעים: מספר המצביעים בעד: מספר המצביעים נגד: * נותרו * לא נותרו נכסים לאחר פירעון חובות העמותה (נא לסמן X באחת האפשרויות) אם נותרו, נא פרט מה נעשה בנכסים: הודעה על פרוק העמותה פורסמה: ברשומות ביום בעיתון בעיתון שם המפרק: הערות: המסמך יוגש על ידי המפרק, בתוך שבועיים מיום האסיפה; יש לצרף דוח המפרק הפרסום ברשומות ובעיתונות ופרוטוקול אסיפה כללית. טפסים משפטייםמסמכיםפירוק מרצוןפירוק עמותהעמותות