טופס הודעה על עיקול מקרקעין

להלן דוגמא של טופס הודעה על עיקול מקרקעין תיק/ לשכת ההוצאה לפועל ב_____________ הזוכה: מיוצג ע"י שם משפחה החייב: מיוצג ע"י שם משפחה אל רשם המקרקעין, לשכת רישום מקרקעין הודעה על עיקול מקרקעין לפי סעיף 34 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 בהתאם לצו רשם ההוצאה לפועל מיום// הוטל עיקול על מקרקעי החייב המתוארים להלן: תיאור המקרקעין ? ? ?זכותו של ?המקום הגוש ??החלקה ??הסוג?החייב?הערות עליך לרשום את העיקול בפנקס המקרקעין ועד לביטולו אין לעשות ואין לרשום באותם מקרקעין כל פעולה מרצון, למעט פדיון משכנתה. נא לאשר ביצוע העיקול. תאריך אל:לשכת ההוצאה לפועל ב העיקול בוצע ונרשם כחוק ביום לשכת רישום מקרקעין ב טפסים משפטייםמסמכיםמקרקעיןעיקול