פיטורי עובד קבלן 9 חודשים

1. המבקש, שהועסק כאב בית במשיבה 1 (להלן: "המשיבה" או "העירייה") לסירוגין הגיש בקשה למתן הסעדים הזמניים הבאים שלהלן: לבטל את פיטוריו מיום 11/12/08 ממשרתו במשיבה ולהשיבו לעבודה. להקפיא את תוצאות המכרז מיום 9/12/08 בו נבחר המשיב 2 למשרה במקומו. לפסול את תוצאות המכרז בכל הנוגע לבחירת המשיב 2 כאב בית במקומו. הרקע להגשת הבקשה 2. המבקש הועסק כאב בית לסירוגין ולפרקי זמן בלתי רצופים על ידי המשיבה, החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "חכ"ל") וחברת כוח אדם "רם ק.ר.מ." בתקופות הבאות: א. מיום 12/4/96 - 13/7/99 - הועסק המבקש על ידי המשיבה כאב בית באולפנת "בני עקיבא" במשיבה, פוטר בעקבות תוכנית הבראה וקיבל פיצויי פיטורים (נספח נ' לבקשה וסעיף 3 לתצהיר המבקש). ב. מיום 13/7/99 (לאחר שפוטר) עד ליום 8/04 - עבד בעבודות מזדמנות. ג. מחודש 8/2004 - שב לעבוד במשיבה עד ליום 31/1/06 (נספח נ/10 לבקשה) והמשיך לעבוד כאב בית באותו מקום מיום 1/2/06 עד 5/1/07 באמצעות חכ"ל, ששילמה שכרו. עם פיטוריו קיבל פיצויי פיטורים עבור כל תקופת עבודה זו. ד. מינואר 2007 עד אוגוסט 2007 - לא עבד כאב בית במוסד חינוכי של המשיבה, וקיבל דמי אבטלה (עמ' 4 לפרוטוקול מיום 18/2/09). ה. מחודשים ספטמבר - נובמבר 2007 - עבד המבקש בהתנדבות ללא שכר כאב בית בבית ספר "הגבעה" במשיבה ובמקביל קיבל הבטחת הכנסה (עמ' 4 לפרוטוקול מיום 18/2/09). ו. מיום 1/12/07 עד ליום 30/9/08 - הועסק המבקש במשיבה כאב בית בבית ספר "הגבעה" באמצעות חברת כ"א "רם ק.ר.מ." (10 חודשים). ז. ביום 1/10/08 - נקלט המבקש במשיבה כעובד זמני לתקופה קצובה של 3 חודשים מיום 1/10/08 - 31/12/08 על פי חוק העסקה באמצעות קבלני כוח אדם התשנ"ו - 1966 (להלן: "חוק קבלני כוח אדם") שחייב קליטת עובדי חברות כוח אדם לאחר שעסקו תקופה רצופה של 9 חודשים (נספח נ/3 לבקשה). ח. המבקש עבד במשיבה 3 חודשים עד ליום 31/12/08 מועד בו פוטר מעבודתו, שכן לא זכה במכרז פומבי שפורסם, בין היתר, גם למשרתו. 3. ביום 26/9/08 פרסמה המשיבה מכרז פומבי למספר משרות במשיבה ובין היתר למשרתו של המבקש. (נספח ג' לתגובת המשיבה). 4. המכרז פורסם בעקבות הנחייתו של ישראל שפיצר - מנהל אגף כ"א ושכר ברשויות המקומיות, בו חוייבה המשיבה לקלוט את עובדי כוח אדם רק לאחר עמידה בתנאי מכרז פומבי (נספח ב' מיום 31/7/08 שצורף לתגובת המשיבה המופנה לשולה דהן מנהלת המנגנון בעירייה). 5. ביום 12/10/08 זומן המבקש לוועדת בחינה (נספח נ/4 לבקשה) שהייתה אמורה להתקיים ביום 23/10/08 אך לאחר מכן נדחה המועד ליום 9/12/08. 6. ועדת הבחינה התקיימה ביום 9/12/08. בוועדה זו היו חברים מר יאיר דהן - גזבר המשיבה ויו"ר הוועדה; הגב' שולה דהן - מנהלת המנגנון; מר ג'ימי אבוקסיס - מזכיר הסתדרות המעוף באופקים; הגב' מירי ועקנין - נציגת ציבור; מר ראובן כהן - עובד העירייה. 7. לאחר קיום ראיון למועמדים, בחרה ועדת הבחינה את המשיב 2 כזוכה במכרז (פרוטוקול הוועדה צורף כנספח ד' - לתגובת המשיבה לבקשה). 8. ביום 10/12/08 הודע למבקש כי הוועדה החליטה לבחור במועמד אחר (נספח נ/5 לבקשה). 9. ביום 11/12/08 הודע למבקש במכתב על הפסקת עבודתו הזמנית במשיבה החל מיום 31/12/08 (נספח נ/6 לבקשה). 10. ביום 7/1/09 פנה המבקש באמצעות בא כוחו לראש העירייה בבקשה להשיב המבקש לעבודה, בטענה כי פיטוריו בלתי חוקיים לאור האמור בחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה (הפליה מחמת גיל) ו/או כי פיטוריו היו בניגוד לאמור בסעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו - 1966 ו/או בניגוד לכל דין או הסכם אחר. נטען כי המבקש עבד בעבר תקופות שונות כאב בית בבית הספר "הגבעה" ומ-2004 ברציפות באמצעות חכ"ל. נטען כי המבקש היה בן למעלה מ-65 שנה ביום פיטוריו וכי נותר לו לעבוד כשנה וחצי עד גיל הפרישה, הציג בפני ועדת הבחינה מכתבי הערכה והמלצה להמשך עבודתו ולמרות זאת לא נבחר. בנסיבות אלה ביקש ב"כ המבקש למצוא למבקש פתרון תעסוקתי ולו עד הגיעו לגיל פרישה על פי החוק, עקב גילו וההמלצות החמות שהציג לוועדה. 11. ביום 11/1/09 הגיב עו"ד שמואל פז, היועץ המשפטי של עיריית אופקים למכתבו של ב"כ המבקש וטען לחוקיות המכרז ודחה בקשת המבקש להשיבו לעבודה. 12. ביום 11/1/09 הגיב ג'ימי אבוקסיס, מזכיר הסתדרות המעוף באופקים במכתב שהופנה לראש העיר אופקים, ליועץ המשפטי של עיריית אופקים ולב"כ המבקש, וטען כי אכן השתתף בוועדת הבחינה, אך ציין כי לאורך כל הדיון בוועדה טען כי יש למצוא למבקש פתרון תעסוקתי. מר ג'ימי אבוקסיס לא חלק על תוצאות המכרז שפורסמו על ידי הוועדה (נספח נ/12 לבקשה). 13. המבקש הגיש בקשתו הנוכחית לאחר שנדחתה בקשתו להשיבו לעבודה. 14. המשיבה הגישה תגובתה וצירפה תצהירה של שולה דהן, מנהלת המנגנון במשיבה. 15. הדיון בבקשה התקיים במעמד הצדדים ביום 18/2/09 במסגרתו נחקרו המצהירים, לרבות המשיב 2 שהתייצב לדיון. לאחר מכן סיכם המבקש טענותיו בעל פה והמשיבים הגישו סיכום טענותיהם בכתב. תמצית טענות המבקש 16. על הצדדים חלה חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות (להלן: חוקת העבודה") וצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) התשל"ז - 1977 (להלן: "הנוהל") (סע' 21 לבקשה). 17. פיטוריו של המבקש סמוך לגיל פרישה נגועים בהפליה פסולה מחמת גיל, למרות שהמבקש הציג בוועדת הבחינה מכתבי הערכה והמלצה, לרבות בקשת הממונים עליו להשאירו בעבודה. 18. מדובר במבקש שהינו מפרנס יחיד, נשוי + 6 ילדים שחלקם סמוכים על שולחנו. 19. פרסום מכרז פומבי לתפקידו של המבקש נעשה בניגוד לדין, שכן המבקש נקלט לעבודה במשיבה מכוח חוק קבלני כוח אדם וככזה משרתו פטורה ממכרז ולכל היותר היה על המשיבה לפרסם מכרז פנימי בלבד. 20. לפיכך נטען כי פרסום המכרז הפומבי נעשה בניגוד להוראות חוקת העבודה והוראות הנוהל. 21. אין מדובר במכרז לפרסום משרה פנויה בתקן, שהרי המבקש מילא את אותה משרה במשך שנים רבות והיה עובד במשיבה עוד בטרם פורסם המכרז. 22. המבקש התקבל לעבודה זמנית במשיבה, למרות שמהות העבודה בגינה פורסם המכרז הפומבי אינה עבודה זמנית, לפיכך הוראותיו של מר י. שפיצר לפרסם מכרז פומבי בגין משרתו של המבקש, הינן שלא כדין ובניגוד להוראות חוקת העבודה. 23. המבקש פוטר ממשרתו ללא הליך שימוע. 24. מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש אשר מצא עצמו מחוץ למעגל העבודה בהיותו למעלה מגיל 65 ויקשה עליו למצוא עבודה חלופית. 25. המבקש הגיש בקשתו הנוכחית רק ביום 21/1/09, שכן עד לאותו מועד נעשו מאמצים להשבתו לעבודה. לפיכך, לא ניתן לטעון כי הבקשה הוגשה בשיהוי. 26. בתביעתו העיקרית תובע התובע ככלל סעדים זהים לסעדים שפירט בבקשתו הזמנית, והוסיף כי מעמדו במשיבה היה מעמד של עובד קבוע מכוח תקופת עבודתו הרצופה במשיבה באמצעות חכ"ל, עוד בטרם התקבל לעבודה במעמד של עובד זמני (ביום 31/12/08). 27. המבקש הדגיש בבקשתו ובדיון, כי יש להיעתר לבקשתו להשיבו לעבודה במסגרת הסעד הזמני ולו מהטעם כי עד לדיון בתביעה העיקרית ומתן פסק דין יגיע המבקש לגיל פרישה ולפיכך אין טעם לנהל ההליך לסעד זה במסגרת התביעה העיקרית (עמ' 12 לפרוטוקול מיום 18/2/09). תמצית תגובת המשיבה 28. פרסום המכרז נעשה כדין בהתאם להוראות והנחיות משרד הפנים וסעיף 2 לתקנות העירייה (מכרזים לקבלת עובדים / התש"מ - 1979) (להלן: "תקנות העיריות") ומעמדו של המבקש כעובד זמני, בעת המכרז. 29. מאחר ומדובר בקבלת עובדים לעירייה ולא למועצה מקומית לא חל על הצדדים צו המועצות המקומיות שצויין מפי המבקש. 30 במועד פרסום המכרז המבקש היה במעמד של עובד זמני. 31. על פי הוראות סעיף 15 לפרק ד' לחוקת העבודה, ניתן להעסיק עובד בעבודה זמנית לפחות 12 חודשים. 32. פרסום המכרז (ביום 26/9/08) היה עוד בטרם קליטתו של המבקש כעובד זמני במשיבה והמבקש ידע על קיומו של המכרז בטרם נקלט ביום 1/10/08 כעובד זמני במשיבה ואישר זאת בעדותו (עמ' 4 לפרוטוקול). 33. העסקת המבקש על ידי חכ"ל ו/או חברת כוח אדם, אינה יוצרת יחסי עובד ומעביד בינו לבין המשיבה קודם לקבלתו כעובד זמני מיום 1/10/08. 34. לא היה למבקש רצף תעסוקתי במשיבה לאור תקופות ההעסקה השונות שפורטו בתגובת המשיבה, אלא מדובר בתקופות עבודה נפרדות ואכן המבקש אישר כי קיבל פיצויי פיטורים וזכויותיו בסוף כל תקופת עבודה. 35. המשיבה הדגישה בכתבי טענותיה כי אם יחליט בית הדין בסופו של יום כי על המשיבה היה לקיים מכרז פנימי ולא פומבי, תטען כי נציג ההסתדרות ישב בוועדת הבחינה ולא הלין על כך ובכך נתן הכשר לקיומו. 36. עוד הודגש כי מר ג'ימי אבוקסיס, שישב כנציג ההסתדרות בוועדת הבחינה לא בחר במבקש כמועמד ראוי, ולפיכך ניתן להסיק כי לא ראה עדיפות דווקא בבחירת עובדי המשיבה למשרה. לפיכך נטען כי נציג ההסתדרות מנוע מלטעון כי המבקש לא זכה במכרז בשל הפלייה מחמת גילו. 37. טענות המבקש לעניין סוג המכרז (פנימי או פומבי) ובקשתו לפסילתו הועלו בדיעבד לאחר שהמבקש לא זכה במכרז כאשר היה לו די זמן והותר לעתור לפסילת המכרז בטרם ניגש אליו. מדובר בשיטה פסולה ואין ליתן למבקש סעד ולמותר לציין סעד זמני לפסילת המכרז. 38. על פי הפסיקה לא תישמע טענה בדבר אי חוקיות של מכרז לאחר שהמועמד הגיש מועמדותו, השתתף במכרז אך לא נבחר. במקרה הנוכחי המבקש אף ידע טרם קליטתו במשיבה כעובד זמני על כך כי עליו לעמוד למכרז. 39. לא היה כל טעם ממשי בקיומו של שימוע לאור העובדה שהמבקש ידע טרם ניגש למכרז וטרם התקבל כעובד זמני במשיבה, כי העסקתו תלויה בתוצאות המכרז. 40. בכל מקרה למבקש ניתנה ההזדמנות לטעון בוועדת הבחינה את כל הטענות כדי לשכנע את חברי הוועדה להשאירו בתפקידו. 41. במקרה הנדון ניתנה למבקש זכות השימוע גם לאחר שקיבל תוצאות המכרז ובטרם הוצא מכתב הפיטורים, והדבר נעשה בפני מנהלת המנגנון שולה דהן, נעשו מאמצים למצוא למבקש פתרון תעסוקתי חלופי במשיבה, ללא הצלחה (סע' 24 ו-27 לתצהיר שולה דהן ועמ' 10 לפרוטוקול) כך שמוצתה גם חובת השימוע. 42. אין להיעתר לבקשה הזמנית גם מהטעם כי המשיב 2 זכה כדין במכרז, והחל למלא תפקידו לאחר שהתפטר ממשרתו הקודמת ללא קבלת פיצויי פיטורים. 43. מאזן הנוחות נוטה לטובת הזוכה במכרז. 44. המשיבה הצהירה, כי תכבד כל החלטה של בית הדין שתינתן במסגרת התביעה העיקרית וטענה כי אין להיעתר גם מטעם זה לבקשה לסעד זמני. ההכרעה 45. לאחר עיון בטענות הצדדים שהושמעו בפנינו תוך מתן דגש לגילו של המבקש ומצבו הסוציאלי, אנו בדעה כי המבקש לא השכיל להוכיח ולו לכאורה, במסגרת טיעוניו בבקשתו לסעדים זמניים, זכאותו לביטול פיטוריו, פסילת המכרז והשבתו לעבודה במשרתו עד הגיעו לגיל פרישה. 46. התנאים למתן צו מניעה זמני גובשו בפסיקה. השאלה הראשונה היא "אם מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי עד כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם לפני בירור התביעה" (זוסמן, סדר דין אזרחי, מהדורה שישית, סעיף 462), שעה שהכלל הוא שצו כאמור יינתן כאשר יש צורך לשמור על מצב קיים, שאם לא יחול בו שינוי עד לגמר הדיון, עלול התובע לקפח את זכותו. שאלה נוספת, חשובה לא פחות, שעה שמבוקש צו זמני, היא: "האם ניתן נזקו של התובע לפיצוי בכסף אם ימאן בית המשפט לתת לו סעד זמני? ומאידך גיסא - מה נזק עלול הצו הזמני לגרום לנתבע אם התביעה תדחה" (זוסמן, לעיל, בסע' 494 ואסמכתאות שם, דב"ע נב/3 - 262 מעריב הוצאות מודיעין בע"מ - ארנון מוזס ואח', פד"ע כד 511). 47. טענת המבקש, כי העובדה שנקלט לעבודה במשיבה מכוח סע' 12א' לחוק קבלני כוח אדם, פוטרת אותו מהשתתפות במכרז (פומבי או פנימי) כתנאי להמשך העסקתו באותו תפקיד, לא הוכחה ולו לכאורה. 48. לא ניתן להסיק את אשר מבקש המבקש להסיק מנוסח סע' 12א(ג) לחוק הנ"ל, והעובדה כי לא נאמר בסעיף, כי על העובד הנקלט לעבודה לעבור מכרז כתנאי להמשך העסקתו, אין בה די. 49. כל שנאמר בסעיף, כי העובד ייחשב כעובד של המעסיק בפועל בתום תקופת תשעת החודשים או תקופת ההארכה, לפי העניין. 50. על פי סע' 13 לחוק קבלני כוח אדם נאמר שהוראות ההסכם הקיבוצי החלים על העובדים במקום שבו עובדים גם עובדי קבלני כוח אדם, יחולו, לפי העניין, גם על עובדי קבלן כוח האדם המועסקים באותו מקום עבודה אצל המעסיק בפרט. 51. לכאורה ובשלב זה כל שניתן לקבוע כי בהוראות סע' 13 לחוק קבלני כוח אדם, מדובר בהשוואת תנאי עבודה, ולא בקביעת מעמד כלשהו, לרבות מעמד של קביעות כפי שטוען המבקש בתביעתו העיקרית. בכל מקרה סוגיית מעמדו של המבקש במשיבה בין כקבוע ובין כזמני, מצריכה ראיה ומקומו של דיון בסוגיה זו ראוי להיבחן במסגרת התביעה העיקרית. 52. גם דיון בשאלה האם על המשיבה היה לפרסם מכרז פומבי או פנימי במקרה הנדון, והאם פרסום המכרז הפומבי היה כדין אם לאו, הינה שאלה שיש לדון בה במסגרת התיק העיקרי. 53. טיעוני המבקש שפורטו לעיל בתמיכה לטענתו זו, אין בהם די כדי לקבוע בשלב זה ולו לכאורה, כי דרישת משרד הפנים לרבות הוראות תקנות העיריות, שוללות קיום מכרז פומבי או פנימי כתנאי להמשך העסקת המבקש במשרתו. 54. וכאמור לא הוכח מפי המבקש כי היה זכאי להמשיך בעבודתו מכוח מעמדו במשיבה ותקופות עבודתו בעבר באותו תפקיד ללא עמידה בתנאי המכרז. 55. לטעמנו, קבלת עמדתו של המבקש בשלב זה, יהיו בה משום הפליית עובדים אחרים שעבדו במשיבה במעמד זמני ושהתקבלו לעבודתם מכוח חוק קבלני כוח אדם, ושהשתתפו במכרז לצורך בחינת המשך העסקתם. מסקנה זהה ניתן להסיק גם באשר לכל העובדים הזמניים האחרים במשיבה, אשר כתנאי להמשך העסקתם מצווים לעמוד בתנאי מכרז לאור האמור בתקנות העיריות. 56. המבקש אף לא הוכיח ולו בראשית ראיה כי יש לפסול תוצאות המכרז מכל סיבה אחרת שהיא ולא טען למעשה לעילה אחרת לפסילת המכרז, למשל שיקולים זרים או ביקורת על התנהלות חברי הוועדה, לרבות יישום החלטה. 57. לפיכך גם טענת המבקש כי פיטוריו, בעקבות פרסום מכרז פגום, ובשל העובדה כי פוטר מחמת הפלייה אסורה מחמת גיל יש לדחות. 58. זאת ועוד. הוכח בפנינו ולו לכאורה, כי המבקש היה מודע לעובדה כי עליו יהיה להשתתף במכרז כתנאי להמשך העסקתו, לפחות בטרם הגיש מועמדותו. שולה דהן, אישרה עובדה זו בעדותה (עמ' 7 לפרוטוקול). אף המבקש העיד בפנינו כי הבין עוד בטרם קיומו של המכרז, כי המכרז אינו לטובתו, ובלשונו: "לפני שהיה מכרז אמרו לי שהמכרז הזה לא טוב בשבילך, הוא גמור ומכור ובחרו את האנשים שרוצים..."(עמ' 4 לפרוטוקול). 59. המבקש סירב לגלות מי הם האנשים שאמרו לו זאת, אך הודה בהגינותו כי: "אמרתי שאני לא יכול להתנגד, שולה דהן הצביעה בעדי, מודי ועקנין הצביע בעדי" ובהמשך הוסיף: "אני לא באתי להתעמת, באתי לבקש לעבוד, היכן שהעירייה תקבע אני אעבוד ואני לא רוצה כלום, אלא להתפרנס בכבוד" (עמ' 4 לפרוטוקול). 60. למותר לציין כי לא הוכח ולו בראשית ראיה ואף לא נטען כי המכרז היה מכור. 61. מכל שנאמר לעיל, למבקש היה די זמן והותר לעתור לביטול המכרז אם חשב שמדובר במכרז שפורסם שלא כדין או במכרז תפור. המכרז פורסם ב-26/9/08. המבקש הגיש מועמדותו טרם ה-12/10/08 מועד בו היה אמור המכרז להתקיים, אולם גם מועד זה נדחה ליום 18/12/08 (עמ' 4 לפרוטוקול מיום 18/2/09). 62. המבקש לא פעל לעשות כן, אלא לאחר שקיבל תוצאות המכרז והובהר לו כי לא זכה. 63. בנסיבות אלה ועל פי הפסיקה: "משתתף במכרז המודע לפגם במכרז או בהליכיו צריך להודיע על כך בעוד מועד. אין זה ראוי כי משתתף במכרז, הפגום לדעתו, ינצור את הפגם בליבו מתוך תקווה לזכות בו, ורק אם יפסיד יעורר טענות פגם" (ע"א 4683/97 ידע מחשבים ותוכנה בע"מ - מדינת ישראל פ"ד נא(5) 643). 64. נפסק כי משתתף במכרז ביודעו על פגם שנלווה אליו אינו יכול לבוא ולבקש את פסילת המכרז בגלל אותו פגם לאחר שלא זכה במכרז (דב"ע נ"ה/1-4 ההסתדרות הכללית - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ"ח 76 בעמ' 80-81 והפסיקה שצוטטה שם). 65. המבקש גם לא הוכיח ולא טען למעשה כי שיקולים זרים או אחרים עמדו בבסיס ההחלטה של ועדת הבוחנים או בישומה. 66. די באמור לעיל כדי לדחות טענות המבקש בשלב זה לגבי הפגמים שנטענו על ידו באשר לעצם פרסום המכרז, לאחר שהשתתף בו. 67. ובאשר לטענה כי לא ניתנה למבקש זכות שימוע, יאמר כי טיעוני המשיבה בסיכום טענותיה בסוגיה, מקובלים על בית הדין (סע' 39 - 44). 68. נוסיף, כי בכל מקרה לא מצאנו לקבוע כי גם אם תתקבל טענת המבקש בדבר אי מתן זכות שימוע יש לבטל הפיטורים, מחמת עילה זו. 69. ובאשר למאזן הנוחות - הנזק שיגרם למשיב 2 שזכה במכרז והחל לשמש בתפקידו החל מ-1/1/09 גדול משיעור הנזק שיגרם למבקש מדחיית בקשתו הנוכחית להשיבו לעבודה. המשיב 2 העיד כי התפטר מעבודתו הקודמת לאחר שזכה במכרז, ולא קיבל פיצויי פיטורים. בנוסף ימצא המשיב 2 את עצמו ללא כל פרנסה, שכן תפקידו הקודם כבר מולא על ידי אדם אחר. (עמ' 11 לפרוטוקול מיום 18/2/09 סעיפים 14 - 12 לסיכום טענותיו). מאידך אם תתקבל תביעת התובע, ניתן יהיה לפצותו בפיצוי כספי. 70. יוער כי המבקש מסיבות השמורות עימו לא עתר במסגרת תביעתו העיקרית ולו באופן חלופי, לפיצוי כספי כלשהו. 71. קראנו בעיון את חוות דעת המיעוט מפי נציג העובדים ואין דעתנו כדעתו. יצויין, כי נציג העובדים מציין בין היתר בחוות דעתו את התנהלות המשיבה בחוסר תום לב, אולם בנוסף לעובדה כי טענה זו לא הוכחה, לכאורה, ואף לא נטענה מפי המבקש, הרי גם אם ייקבע בסופו של יום במסגרת התביעה העיקרית, כי המשיבה פעלה בחוסר תום לב, אין קביעה זו מהווה עילה להיעתר לבקשתו הזמנית של המבקש ולבטל את תוצאות המכרז ולהשיבו לעבודה. יכול ומדובר בעילה המצדיקה פסיקת פיצוי כספי. 72. די בכל שנטען לעיל לאור המבחנים שפורטו בפסיקה המדריכים את בית הדין בשיקוליו האם להיעתר לבקשה למתן סעד זמני (או צו עשה זמני), כדי לדחות הבקשה. 73. בנסיבות העניין, תוך התחשבות במצבו הכלכלי של המבקש בעקבות פיטוריו, לא מצאנו מקום לפסוק הוצאות ושכ"ט לחובתו. דעת מיעוט נציג העובדים - צורי חסון קראתי בעיון את חוות דעתה של כב' השופטת יהודית גלטנר-הופמן סגנית הנשיא אך דעתי בעניין זה שונה. לדעתי, יש לקבל את העתירות מהנימוקים כדלקמן: המבקש נקלט כעובד זמני ב- 1/10/08. המכרז פורסם ב- 26.9.08. אם לא היתה מטרה לקלוט את המבקש הרי שהיה צריך לסיים את העסקתו במועד פרסום המכרז ולא לקלוט אותו כעובד זמני, כאשר בעצם הקליטה הכירו בו כעובד החל מ- 1.12.07. לפיכך, ברגע שהוחלט לקלוט את העובד החל מ- 1/10/08 מכוח חוק חברות כ"א הרי שלהבנתי תכלית החוק היתה ליצור השוואה בינו ובין עובדי הרשות המקומית ולכן היה צריך להחיל עליו את הכללים של עובדים ברשות המקומית שהחלו לעבוד ב- 1/12/07. אשר על כן, בעצם פירסום המכרז ב- 26/9/08 כאשר כולם יודעים שב- 1/10/08 נכנס לתוקפו החוק וכולם יודעים שהמבקש מועסק באותה משרה, וכי יש החלטה לקבל את המשיב כעובד ולא לפטרו יש בכך משום חוסר תום לב של משיבה 1 ושמצד אחד מפרסמת מכרז ומצד שני מקבלת את המבקש מכוח אותו חוק, ולאותה משרה. לטענת משיב 1 שבעצם השתתפותו של המבקש במכרז יש מכך משום הסכמה לתנאי המכרז אני סבור שהשתתפות המבקש במכרז נבעה מתום לב של המבקש הנמצא במקום עבודה ומציית להוראות הממונים עליו, לא נראה לי שבנסיבות העניין יכול היה המבקש להביע התנגדות לבקשת הממונים עליו. לכן לפי דעתי יש לתת עדיפות לתכלית החוק של עובדי חברות כוח אדם שהוא תכלית סוציאלית על חוקי המכרזים שהיום חוקים מנהליים. בנסיבות אלו דעתי היא שיש לקבל את עתירת המבקש ולבטל את פיטוריו. 74. לפיכך, וברוב דעות, דין הבקשה הזמנית להידחות. אין צו להוצאות. 75. התובע הגיש התביעה העיקרית. בשל מהות הסעדים שתבע בתביעתו העיקרית, המשיבים יגישו כתב הגנה תוך 15 יום מהיום. התובע יגיש תצהירי עדות ראשית משלימים מטעמו תוך 10 ימים ממועד קבלת כתבי ההגנה והנתבעים יגישו תצהיריהם המשלימים תוך 10 ימים ממועד קבלת תצהירי התובע. 76. המזכירות תעקוב אחר קבלת כתבי ההגנה והתצהירים במועד, ויצויין כי הצדדים יעבירו כתבי הטענות והתצהירים ישירות ביניהם. זמן הפגרה יילקח במניין הימים. 77. המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים באמצעות הפקס ובדואר רשום ולאחר מכן תעביר התיק לנשיא בית הדין השופט מ. שפיצר לקביעת מועד לדיון בתביעה העיקרית לרבות מתן החלטה בדבר סדרי הדין. ניתנה היום 02 במרץ, 2009 (ו' באדר תשס"ט) בהעדר הצדדים.   נציג עובדים: חסן צורי נציגת מעבידים: בורוכוב נתן י. גלטנר-הופמן, שופטת סגנית נשיא פיטוריםקבלןעובדי קבלן