התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב פלאפון

התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב פלאפון מהלך הדיון בבקשה וטענות הצדדים 1. בפני התנגדות לביצוע תובענה בסכום קצוב שהגישו המבקשים, בנימין ודינה ביטון, כנגד המשיבה, חברת פלאפון תקשורת בע"מ, בגין תביעה שהגישה האחרונה ללשכת ההוצאה לפועל בצפת בתיק מס' 06-03282-08-1. 2. בכתב התביעה נטען כי המשיבה הינה חברה רשומה בישראל העוסקת בין היתר בשיווק, מכירה והתקנה של מכשירי רדיו-טלפון (פלאפון) ומוצרים משלימים ובמתן שירותי רדיו-טלפון סלולריים למנוייה. 3. עוד נטען בכתב התביעה כי המבקשים התקשרו עם המשיבה בהסכם לצורך רכישה של מוצרים ו/או שירותי רדיו-טלפון סלולריים והתחייבו לשלם למשיבה סכומים שונים, בהתאם למוסכם ולחשבונות תקופתיים שיומצאו על ידי המשיבה מעת לעת. 4. על פי כתב התביעה, המשיבים הפרו את התחייבויותיהם ונותרו חייבים למשיבה סך של 16,114 ₪ (קרן החוב בלבד). 5. לפיכך, כך נטען בכתב התביעה, זכאית המשיבה כי המבקשים ישלמו לה את קרן החוב, בצירוף הוצאות גביה בסך של 856 ₪, על פי ההסכם בין הצדדים, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד ליום הגשת התביעה. 6. המבקשים טוענים בהתנגדותם כי עובר לחתימת ההסכם נמנו עם לקוחותיה של חברת התקשורת "סלקום" המתחרה בעסקי המשיבה. 7. עוד טוענים המבקשים כי נכון ליום כריתת ההסכם עמד בתוקפו הסכם התקשרות בין סלקום למבקשים אשר חייב את המבקשים להחזיק במכשירי הסלולארי של חברת סלקום כך שהפרת ההתחייבות תגרור חובת פיצוי כספי לטובת סלקום. 8. המבקשים טוענים כי המשיבה הציעה להם להפר את התחייבותם כלפי חברת סלקום ולהימנות על לקוחותיה ובתמורה הציעה לשפותם בכל סכום שבו יחוייבו (עד לסך של 1,700 ₪ בגין כל מכשיר) בגין הפיצוי לחברת סלקום. 9. לטענתם, נציג המשיבה, מר אלי עמרן, התחייב בפניהם בכתב בנוגע לזיכוי מלא זה ולאחר מכן החתימם על הסכם שהוראותיו שונות בתכלית, תוך הטעיית המבקשים. 10. המבקשים טוענים, כי הבחינו בשוני המהותי בין הסבריו של נציג המשיבה לתוכן ההסכם רק כאשר סירבה המשיבה לזכות זיכוי מלא את חשבונם וטענה כי יש לבצע זיכוי רק מרכיב "זמן אוויר" ובהמשך חזרה בה אף מהתחייבותה זו. 11. לטענת המבקשים, המשיבה התחמקה מלזכות את חשבונם של המבקשים בטענות של אי קבלת מסמך הדרישה מסלקום וזאת למרות שהמסמך הועבר פעמים רבות בפקס על ידי המבקשים ואף נתקבל על כך אישור מאת המשיבה. 12. לטענת המבקשים, המשיבה ניתקה באופן חד צדדי את קווי הטלפון וגרמה להם לנזקים. 13. בין הצדדים התקיימה מסכת של התכתבויות ובסופה הגישו המבקשים תובענה כנגד המשיבה בבית המשפט לתביעות קטנות באשדוד בדבר ביטול ההסכם נוכח הפרת המשיבה אותו וכן לפסיקת פיצויים כספיים לטובת המבקשים. 14. המבקשים טוענים בהתנגדות, כי המשיבה ממשיכה בדרישותיה הכספיות למרות שלא עידכנה את הזיכוי המוסכם בין הצדדים ולכן התביעה אינה תביעה על סכום קצוב כלל ועיקר. 15. ביום 6/4/2009 התקיים בפני דיון בבקשתם של המבקשים והם נחקרו על תצהיריהם. 16. המבקש מס' 1 טען בחקירתו, כי דאג שהבנק לא יכבד את הוראות הקבע למשיבה באמצעות הוראה טלפונית וזאת משום שהמשיבה לא עמדה בהסכם עם המבקשים לפיו התשלום החודשי יעשה על דרך של קיזוז. 17. המבקש מס' 1 טען כי החשבוניות של סלקום ומירס נשלחו למשיבה מספר רב של פעמים ו"גם הסוכן עצמו שישב איתנו התפלא", כלשונו, שלא נעשה דבר למרות שהחשבוניות הועברו. 18. המבקש מס' 1 אישר, כי אשתו עשתה את "העבודה הטכנית", כלשונו, של שליחת הפקסים ולכן אינו זוכר תאריכים. 19. המבקש מס' 1 אישר את חתימתו על הסכם שירותי רדיו טלפון ועל הנספח להסכם אך לא על הסכם התשלום בגין מעבר לרשת הסלולרית של המשיבה. 20. המבקש מס' 1 הבהיר כי לא קרא את הסעיפים בהסכמים בין הצדדים אלא הסתמך על דבריו של הסוכן אשר הבהיר לו כי "לא ישלם שקל", כלשונו. 21. לאחר חקירתו של המבקש מס' 1 נחקרה המבקשת מס' 2 על תצהירה. 22. המבקשת מס' 2 טענה אף היא, כי הוראות הקבע חזרו משום שביטלה את ההוראה בבנק ואולם הוסיפה כי הוראת הקבע הראשונה חזרה בסטטוס של "אין כיסוי" וזאת משום שסיכמה עם הסוכן כי אם היא משלמת את הכסף לחברת סלקום לא תוכל לשלם למשיבה. 23. כאשר נשאלה המבקשת מס' 2 מתי בפעם ראשונה שלחה את המסמכים מהחברה המתחרה השיבה: "איך ששילמתי, פיקססתי את זה למשיבה, לאחר שבוע או שבוע וחצי. איך ששילמתי את החשבונות של המתחרים. ניגשתי לחברת פלאפון היתה שם בחורה בשם חן והיא קיבלה את הפקסים שלי ופיקססה אותם בעצמה ואחרי שהיא פיקססה אותם בעצמה אמרו לי 7 ימי עבודה. אני התקשרתי אחרי זה למוקד כדי לדעת שהם קיבלו את הכל ושלא תהיה בעיה עם החשבונות, ואמרו לי אחרי 7 ימים שהם לא קיבלו את הפקס ואמרתי ששלחנו את הכל, חזרתי בחזרה לחן ואמרתי לה שהוראת הקבע תחזור כי אין לי כסף בחשבון.". 24. המבקשת מס' 2 אף טענה כי התריעה בפני נציגת המשיבה, חן, כי הוראת הקבע תחזור בהעדר כיסוי וכי הנציגה: "אמרה לי להחזיר את הוראת הקבע", כלשונה. 25. המבקשת מס' 2 טענה בתשובה לשאלה האם נאמר לא כי אם תעדכן אמצעי תשלום תקין תקבל זיכוי כי: "זה לא היה ולא נברא". 26. הצדדים הגישו סיכומיהם בכתב. 27. ב"כ המבקשים חזר בסיכומיו על טיעוניהם העובדתיים של המבקשים. 28. ב"כ המבקשים הפנה בסיכומיו להלכות בדבר טיבו של סדר הדין המקוצר ולפיהן די לו לנתבע שיראה כי עומדת לו הגנה, ולו בדוחק. 29. ב"כ המבקשים טען כי למבקשים עומדות טענות מהותיות הן לעניין הפרת ההסכם על ידי המשיבה והן לעניין ההטעייה בשלב המו"מ וההתנהלות חסרת תום הלב של המשיבה ולכן יש ליתן להם רשות להתגונן בפני התביעה. 30. ב"כ המשיבה טענה בסיכומיה כי הגנת המבקשים אינה מגלה הגנה ראויה, אף לא לכאורה, וזאת משום, שעולה מחקירתם של המבקשים, כי בטרם המציאו המבקשים את המסמכים הדרושים לשם קבלת זיכוי, חולל החיוב השוטף שנשלח אליהם בחשבון הבנק מסיבות א.כ.מ ("אין כיסוי מספיק"). 31. לטענת ב"כ המשיבה, המבקשת מס' 2 חתמה על הסכם בו נאמר במפורש, כי הזיכוי יהא באמצעות קיזוז מחיובי זמן אוויר בלבד ואין לאפשר למבקשים להתנער מחתימתם על ההסכם בכתב. 32. עוד טוענת ב"כ המשיבה, כי המבקשים מסתמכים על "שרבוב", כלשונה, שאינו חתום ואינו מחייב את הצדדים ורק ההסכם המלא בכתב משקף את מלוא תנאי העסקה בין הצדדים. 33. ב"כ המשיבה הפנתה לסתירה, לדידה, בין עדויות המבקשים בנוגע לסיבת אי-כיבוד הוראת הקבע בחשבון הבנק של המבקשים. 34. ב"כ המשיבה טענה, כי המבקשים לא יכלו להעיד על המועד המדוייק בו העבירו את המסמכים הנדרשים במלואם למשיבה ומכיוון שהמסמכים נשלחו טיפין טיפין הרי שהובהר למבקשים שעליהם להסדיר תחילה את חובם שאחרת תעמידו המשיבה לפירעון מיידי. דיון והכרעה 35. ההלכה בעניין בקשת רשות להתגונן, כפי שסוכמה בע"א 3374/05 אליהו אוזן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ ואח', תקדין-עליון 2006(2), 1474 היא: "מטרתו של הליך סדר הדין המקוצר הינה למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו (ראו ע"א 544/81 מנחם קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פ"ד לו(3) 518, 524; י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהד' שביעית, 1995), בעמ' 675 (להלן: זוסמן)). לפיכך נפסק כי גם מי שההגנה שבפיו דחוקה וסיכוייו לדחיית התביעה נגדו קטנים, יקבל מתן רשות להתגונן. לעומת זאת מי שהגנתו "הגנת בדים" תידחה בקשתו למתן רשות להתגונן (ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל (לא פורסם, ניתן ביום 1.11.04) (להלן: עניין אלפי); ע"א 594/85 זהבי נ' מגרית בע"מ, פ"ד מב(1) 721). הדיון בבקשה למתן רשות להתגונן אינו בא במקום המשפט עצמו. אשר על כן במסגרת הדיון בבקשה למתן רשות להתגונן אין בית המשפט רשאי לקבוע עובדות או לקבוע מהימנות עדויות ואף טענה שהעלה הנתבע בעל-פה כנגד מסמך בכתב יכולה לבסס הגנה לכאורה (זוסמן, בעמ' 675-676, 678). ". (ההדגשות שלי - י.ב.). 36. לטעמי, גירסתם של המבקשים לא נסתרה בחקירתם הנגדית ולא "התמוטטה". 37. המבקשים טוענים כי סיכמו, בעל-פה, עם נציג מטעם המשיבה, כי יזוכו באופן מלא על הקנסות שעליהם לשלם בגין ניתוקם מחברת סלקום לטובת מעבר לרשת הסלולרית שמפעילה המשיבה. 38. טענות אלה, אפילו מקורן בטענות בעל-פה בלבד כנגד המסמכים בכתב, בכוחן לבסס הגנה לכאורה, בשלב דיוני זה, בדבר חוסר תום לב, לכאורה, מצד נציגי המשיבה, בניהול המו"מ החוזי בין הצדדים. 39. יש לציין כי גירסתם זו של המבקשים נתמכת, במידת מה, גם במכתבה של ב"כ המשיבה מיום 10/7/2008 המצורף להתנגדות. 40. הכרעה בטענותיה של המשיבה כי המבקשים הפרו את ההסכם קודם לכן וכי, בניגוד לעדותם, לא התקבלו במשרדיה, במועד, כל המסמכים הדרושים לשם זיכויים, מצריכה קביעות מהימנות וקביעות עובדתיות שאינני רשאי לעשות בשלב דיוני זה. המבקשת מס' 2 אף העידה במפורש כי נציגת המשיבה בשם חן קיבלה מידיה את המסמכים הנדרשים והעבירתם בפקס ואף אמרה למבקשת מס' 2 "להחזיר את הוראת הקבע". 41. דברים אלה, משלא נסתרו בשלב דיוני זה, יש בהם כדי לבסס הגנה לכאורה למבקשים כנגד תביעת המשיבה. 42. לאור כל האמור לעיל אני מורה על מתן רשות להתגונן למבקשים כנגד התובענה שהגישה המשיבה. 43. התביעה תידון בסדר דין מהיר והצדדים יפעלו בהתאם לאמור בתקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. 44. הוצאות הדיון בבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ ישולמו בהתאם לתוצאות הדיון בתיק העיקרי. תביעה על סכום קצובפלאפוןסלולר (תביעות)