טופס הודעה על פינוי

להלן דוגמא של טופס הודעה על פינוי תיק מס'/ לשכת ההוצאה לפועל ב הודעה על פינוי אל שם המשפחה הואיל ולא מילאת אחרי פסק הדין לפינוי/החזרת חזקה/סילוק יד שניתן נגדך בבית משפט ה ב בתיק מס' שם המשפחה תוך המועד שנקבע באזהרה שהומצאה לך ביום הנני מודיעך בזה, כי ביצוע הפינוי נקבע ליום משעה ואילך. אם עד למועד שנקבע כנ"ל, לא תפנה/תחזיר חזקה/תסלק ידך מ בהתאם לפסק הדין האמור, יבוצע הפינוי בהתאם לסעיף 64 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967. תאריך רשם ההוצאה לפועל טפסים משפטייםמסמכיםפינוי