טופס הודעה על צו חילוט רכוש בהליך פלילי

להלן דוגמא של טופס הודעה על צו חילוט רכוש בהליך פלילי הודעה על צו חילוט רכוש בהליך פלילי (תקנה 6 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990 בבית המשפט המחוזי ב תיק פלילי מס': מדינת ישראל נגד אל: (פרטי הזיהוי של הטוען לזכות ברכוש) 1. דע לך שביום מדינת ישראל נ' 2. אם ברצונך להגיש ערעור על צו החילוט האמור, עליך להגישו תוך ארבעים וחמישה ימים מיום מתן החלטת בית המשפט ולפעול בהתאם לאמור בתקנה 13 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990. תאריך טפסים משפטייםמשפט פלילימסמכיםחילוטצווים