טופס הודעה על קביעת בית משפט שהנידון סוחר סמים

להלן דוגמא של טופס הודעה על קביעת בית משפט שהנידון סוחר סמים הודעה על קביעת בית משפט שהנידון סוחר סמים והזמנה לדיון בקשר לחילוט רכושו (תקנה 3 לתקנות הסמים המסוכנים (סדרי דין לענין חילוט רכוש), התש"ן-1990) בבית המשפט המחוזי ב תיק פלילי: אל: (פרטי הזיהוי של הטוען לזכות ברכוש) דע לך שביום אם ברצונך להשמיע טענות בקשר לרכוש העומד לחילוט עליך להגיש לבית המשפט ולתובע תצהיר בו תפרט את טענותיך ולצרף לתצהיר כל המסמכים התומכים בטענותיך (נסח רישום, מסמכים המעידים על דרך רכישתו של הרכוש ועל התשלום בעדו, ועוד). עליך להגיש את התצהיר על כל צירופיו עשרה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון בבקשה לחילוט הרכוש. הדיון יתקיים בבית משפט זה בפני השופט בשעה 5. אם נבצר ממך להופיע בבית המשפט בתאריך האמור לעיל, עליך לפנות לבית המשפט בטופס "בקשה לשינוי מועד לדיון בחילוט רכוש של סוחר סמים" המצורף ולפי פרטיו. עליך להגיש את הבקשה האמורה לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שנקבע בהזמנה זו. עליך לנמק את הטעמים לבקשתך ולאמת בתצהיר את נכונות נימוקיך. 6. דע לך שאם לא תופיע לדיון בתאריך האמור, או בכל תאריך אחר שיקבע בית המשפט, רשאי בית המשפט להחליט על חילוט הרכוש בהעדרך. תאריך (חתימת מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשי של בית המשפט) בקשה לשינוי מועד לדיון בחילוט רכוש של סוחר סמים אל: בית המשפט אני פרטי הזיהוי של המבקש הוזמנתי להופיע בבית משפט זה ביום כדי להשמיע את טענותי בקשר לרכוש. אני מבקש מבית משפט נכבד זה לקבוע מועד אחר לדיון האמור מפני שנבצר ממני להופיע בתאריך האמור בגלל מצורף בזה תצהיר בחתימתי. לאימות העובדות שבידיעתו של תאריך טפסים משפטייםמסמכיםסמיםסחר בסמים